Palagip ti nakaparsuaan ti napaut a nepnep iti pagilian (MAUDI A PASET)

Dakkel ti ganansia dagiti bukatot a negosiante ken agtultuloy ti panangsabidongda ti angin gapu kadagiti adu a makina ken coal plants nga agipugpug-aw kadagiti makasabidong iti angin. Awan-ressat ti panagpukan dagiti illegal loggers kadagiti adu a kayo a namagbalin a kalbo dagiti nalawa a kabambantayan ken kabakiran.Saan met nga agsarday dagiti illegal a panagminas ken panag-quarry a mangdaddael iti kabambantayan ken dagiti igid ti kabaybayan iti laksid ti kampania para ti responsible mining ken kaadda dagiti linteg.

Uray dagiti karayan ken kabaybayan ket in-inuten ti pannakarugit ken pannakadadaelda gapu ti kinaranggas ken kinabuklis dagiti dadduma a tattao. Agingga ita , agtultuloy ti rehabilitasion ti Pasig River iti Metro Manila a nagkaro ti kinarugitna. Naserraan met ti isla iti Boracay sadiay Aklan a mabigbig a paraiso a daydaywen dagiti adu a turista gapu ti nakaro a pannakarugit ti kabaybayan ken pannakadadael ti isla.

Uray dagiti kadawyan nga umili agtultuloy ti pannakikaysada iti panangdadael ti nakaparsuaan babaen ti saan nga umno a panagibellengda kadagiti basurada. Adda dagiti agpuor kadagiti nagduduma a basura nangruna kadagiti toxic wastes a makasabidong iti angin ken dakes ti epektona iti salun-at ti tao. Adu dagiti awan-disiplinana ti agibelleng lattan kadagiti basurada kadagiti publiko a lugar, estero, kanal, waig, karayan nga agturong iti kabaybayan.

Tapno malapdan ti pannakasabidong ti angin iti Pilipinas, naputar ti Clean Air Act of 1999 a mangipawil ti panagusar kadagiti nakaro ti asukna a makina, ken agpuor kadagiti basura ken banag a makasabidong iti tangatang. Ngem kasla awan daytoy a linteg ta agtultuloy dagiti naasuk ken nakadadaanen a lugan nga agtartaray kadagiti kalsada. Saan kadi a dagitoy a lugan ket agdalanda iti smoke emission test kadagiti accredited iti Department of Environment and Natural Resources sakbay a mapabaro ti pannakarehistroda iti Land Transportation Office. Ngem apay a nakapasada iti smoke emission test?

Uray dagiti kadawyan nga umili kadagiti lugar nga awan ti regular nga agkolekta ti basurada, ket agtultuloy ti panagpuorda kadagiti rugitda. Dagiti mannalon ket masansan a puoranda dagiti garami, kayo ti mais ken dagiti dadduma pay a kayo ken bulong dagiti mulada ta dayta ti kadarasan a madalusan dagiti talonda. Ngem awan ti mangipawil kadakuada.

Adda ti Ecological Solid Waste Management Act of 2000 a mangibilin iti umno a pannakamanehar dagiti solido a basura babaen ti partisipasion ti gobierno ken pribado a sektor. Maibilbilin a dagiti amin a local government units iti Pilipinas ket maaddaanda iti tumutop a sanitary land fill a pagibellenganda a nasayaat kadagiti saan nga agrupsa a basura. Addan dagiti lokal nga opisial ti nakasuan iti Office of the Ombudsman iti panaglabsing iti dayta a linteg kadagiti naglabas a tawen. Ngem agingga ita, sumagmamano pay laeng nga ili ken siudad dagiti nakatungpal pay gapu iti kaawan ti umno a lokasion ti sanitary land fill uray no adu dagiti pondoda.Nagangayanna, saan a nasayaat ti pannakaibelleng dagiti basura.

Nakipagpirma ti Pilipinas iti 2015 Paris Convention on Climate Change a panggepna ti mangpababa iti konsumo ti coal ken pannakasabidong ti angin babaen ti panagusar kadagiti agpataud iti renewable energy. Ngem ania ti gannuat ti administrasion ni Presidente Rodrigo Duterte kalpasan a rinatipikaranna ti katulagan a pannakikaysa ti Pilipinas kadagiti dadduma a pagilian a palag-anen ti epekto ti Climate Change?

Nagsurat pay ni Papa Francisco, lider ti Iglesia Katolika iti sangalubongan, kadagiti amin lider ti Simbaan ken gobierno iti lubong, iti encyclical a napauluan iti “Laudato Si” wenno “Praise you, Lord” a nangawisanna kadagiti amin a tattao ti panangipateg ken panangsaluadda iti nakaparsuaan nga intalek ti Dios a pagbiagan dagiti amin a parsua. Ngem ania ti ar-aramiden dagiti adu a Pilipino nangruna dagiti Katoliko a mangbukel ti kaaduan a papulasion ti pagilian? #