Palanca Awards

Ania ti nagdudumaan ti Palanca Awards, Pulitzer Prize ken Nobel Prize?

Rinambakan itay nabiit ti Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature ti maika-62 a tawenna a panangpadayawna kadagiti mannurat iti amin a suli ti pagilian a Pilipinas.  Naisayangkat manen daytoy idiay The Peninsula Manila.  Kadagiti kallabes a tawen, naisaysayangkat ti seremonia iti Philippine Columbian Clubhouse, New Selecta, Hilton Hotel, Hyatt Regency Hotel, La Tondeña Building, Philippine International Convention Center, ken Dusit Hotel.

Setiembre 1 latta ti pannakarambakna kas pananglagip iti pannakayanak ni Carlos Palanca, Sr., nga isuna ngarud ti kangrunaan a gapuna ti pammadayaw kadagiti mannurat.

Tapno agbalin a naisangsangayan ken espesial ti okasion kadagiti mannurat, malaksid ti pannakaangayna iti 5-star hotel, maiserbi kadagiti nakabarong, naka-amerikana, naka-gown a babbai a mannurat ti naisangsangayan ken naimas a pangrabii.

Ti Palanca awards ti prestihioso a pammadayaw a kayat a gun-oden dagiti mannurat ditoy pagilian.  Kaibatoganna ti Pulitzer Prize ti Amerika ken Nobel Prize iti sangalubongan.

Karaman ni Ilokano kadagiti napadayawan babaen kadagiti nangabak nga insalipna a sarita.  Kas kinuna ni Sylvia Palanca-Quirino, adda 48 a sarita ti dimmanon iti biangda itoy a tawen.  Ket manipud ditoy, pinili dagiti hues a da Herminio Beltran, Jr., Priscilla Macansantos ken Adeliada Lucero dagiti tallo a nangabak a da Sherma Benosa, Fernando Sanchez ken toy kolumnista.

Nangrugi idi 1951 ti Palanca Awards babaen ti dua a kategoria laeng:  Short Story iti Ingles ken Filipino.  Ngem idi 1997, nangrugi ti Regional Languages a pakairamanan ti Iluko, Cebuano ken Hiligaynon.  Ngem iti nangabak, 19 iti Iluko (kasla adda biddut itoy a bilang ti Palanca kas inwaragawag ni Sylvia Quirino iti panagsaritana), 41 iti Hiligaynon ken 48 iti Cebuano.  192 iti Filipino ken 197 iti English wenno pakabuklan a 514 iti amin a Short Story.

Ni Reynaldo A. Duque iti Bagani Ubbog, Candon, Ilocos Sur ti kaunaan a nangabak iti Iluko babaen ti saritana a “Colorum” a nangabak iti umuna a gunggona ken “Gita dagiti Ledda” a maikatlo a gunggona idi 1997.  Idi agangay, isuna ti kaunaan a patneng nga Ilocano a nagbalin a Hall of Fame Awardee ti Palanca Awards.

Malaksid ken ni Duque, nagsasaruno dagiti sabali pay a mannurat nga Ilokano a nangabak iti kategoria ti Iluko a pakairamanan da Ricarte Agnes, Ariel Tabag, Sherma Benosa, Bernardo Tabbada, Jaime Agpalo, Prescillano Bermudez, Lorenzo Tabin, Ariel Agcaoili, Daniel Nesperos, Fernando Sanchez, Arnold Pascual Jose, William Alvarado, Roy Aragon, Clarito de Francia, Joel Manuel, Maria Fres-Felix, Severino Pablo, Norberto Bumanglag, Eden Aquino Alviar ken toy numo.

Iti agdama, addan nakurang 2,000 a bagi ti literatura a nangabak kadagiti pasalip ti Palanca. Agdagup iti 514 iti ababa a sarita, 360 a koleksion ti dandaniw, 202 nga essays, 340 a one-act plays, 176 a full-length plays, 60 a teleplays, 51 nga screenplays, 142 nga ababa a sarita para ubbing, 34 a futuristic fictions, 71 nga students essays, 34 a nobela, ken 10 a koleksion ti dandaniw a para ubbing.

Anian a kinabaknang ti maysa a pagilian a makuna a sarming ken tawa ti agdama a panawen ken pagibasaran iti masanguanan.  Kinabaknang a mabalin nga ipatawid ti siasinoman nga agnanaed iti aniaman a pagilian, aniaman a puli ken bengngat.

(Adda tuloyna)