Palay direct seeding, nairusat iti 5 ektaria a demo farm

CABUGAO, Ilocos Sur –  Nairusat ti panagmula iti pagay babaen ti direct seeding iti Sitio Callaguip, Barangay Baclig idi Nobiembre 29 kas paset ti programa ti gobierno munisipal ditoy a mangpaadu ti maapit dagiti mannalon ditoy nga ili.

Namulaan babaen ti direct seeding ti lima nga ektaria a talon iti nasao a barangay  kalpasan ti panangiwayat ti Ilocos Integrated Agricultural Research Consortium (ILIARC), DA-Ilocos Norte Provincial Center, Batac City ken ti DA-LGU Cabugao ti techno-demo research a nangduktalanda kadagiti klase ti pagay a maiyannatup a maimula kadagiti nagduduma ti klasena a kataltalonan, kas iti  salinic,  lungog, agpannuray iti tudo wenno mapaspasayakan.

Sakbayna, nagkayammet ti   ILIARC-INPC ken DA-LGU Cabugao babaen ti suporta ni  Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. a nangbuangay kadagiti farmer-cooperators a makipartisipar iti nasao a techno-demo research para iti second cropping.

Kinuna ni Edwin Joseph Franco, agriculturist ti ILIARC-INPC ken Dionicia R.  Seatriz, municipal technologist ti DA-LGU Cabugao, a dumtengto ti panawen nga agsaltek ti maapit manipud iti hybrid palay seeds ket maysa nga estratehiada ti pannakapatanor ti dadduma a klase ti pagay a mangbalanse iti panagpababa ti maapit.

Innayon ni Franco a saan nga agsarday ti opisinada nga agsapul kadagiti mabalin a mamulaan a talon wenno bangkag iti Region I kas paset ti programa ti nasional a gobierno, kasta met ti lokal a gobierno a mangtun-oy iti kasapulan a pagtaraon iti lumublubo a populasion.

Kinuna pay ni Franco a maiwayatto ti panagsanay dagiti mannalon kalpasan daytoy a demo-farming tapno nakasagananto metten dagiti sumaruno a mangimula kadagitoy a klase ti pagay kadagiti sabsabali pay a kataltalonan.

Kabayatanna, nagpinnirma iti memorandum of agreement ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), ti lokal a gobierno ditoy, Tanim Kalikasan, Inc., ken dagiti gunglo dagiti mangngalap iti multi-purpose hall ti Barangay Sabang idi Nobiembre 15 para ti pannakasaluad dagiti coastal barangays ditoy nga ili.

Imbagian ni Mayor Edgardo S. Cobangbang, Jr. ti LGU ti Cabugao, ni Regional Director  Nestor Domenden ti BFAR ken nakipaset iti MOA ti dua a coastal barangays, ti Sabang ken Daclapan.

Sakbay ti MOA signing, nagseminar dagiti barangay officials ti pito a coastal barangays a pakairamanan ti Pug-os, Sabang, Salomague, Namruangan, Daclapan, Dardarat ken Salapasap, ken dagiti opisial ken kamkameng dagiti fishermen’s associations para iti umisu a pannakaaramat ti ramit-pagkalap nga iyawat ti BFAR Region I ken ti LGU-Cabugao a pamataudan dagiti mangngalap iti kanayonan a mapastrekanda.

Kalpasan ti MOA signing, naiyawat ti payao iti Municipal Fish and Aquatic Resource Management Council (MFARMC) nga idauluan ni Dardarat BaRANGAY Captain Danny Garcia tapno daytoy ti mangtarawidwid iti nasao a proyekto.#