Paltog, nasarakan iti likud ti waiting shed

STA. CRUZ, Ilocos Sur –  Nakasarak dagiti polis iti paltog iti likudan ti maysa a waiting shed  bayat ti panagpatroliada iti Barangay Lantag, ditoy nga ili idi alas 2:20 ti parbangon ti Hulio 16.

Bayat ti panagpatrolia dagiti polis nga indauluan ni COP Police Chief Inspector Simon Damolkis, nasalawda ti grupo dagiti lallaki nga agtutugaw iti uneg ti waiting shed iti nadakamat a barangay ket idi immasidegda kellaat a nagtataray dagitoy iti nadumaduma a direksion.

Imbilin ni Damolkis ti panagimbestiga dagiti polisna ket nakaduktalda iti maysa a Cal. 39 revolver, awanan iti marka ken serial number iti likud ti waiting shed a mapapati nga imbati ti maysa kadagiti agtutugaw a lallaki.

Kinuna dagiti barangay officials  ken tanod nga awan dagiti lallaki iti waiting shed idi limmabasda  a nagpatrolia isu a dida ammo ti kinasiasino dagitoy.#