Paltog ti guardia, intaray ti dua a lalaki

STA. MARIA, Ilocos Sur – Nagpulong ti maysa a guardia iti polis ditoy nga intaray ti dua a lalaki ti paltog a naiyisio kenkuana idi malem ti Oktubre 5.

Iti pulongna iti polis, kinuna ni Alfredo Anastacio y Domingo, 61, naasawaan, guardia iti Ilocos Sur Polythecnic State College, Sta. Maria Campus nga intaray ti dua a lalaki a nagpammarang a miembro ti Security Agencies and Guards Supervision Division (SAGSD) ti paltogna nga Armscor 9mm pistol nga addaan iti magazine assembly.

Kinuna ni Anastacio a napan dagiti suspek a nakaaruat iti green sweat shirt ken white t-shirt ken short pants iti guard house ket kalpasan nga inyam-ammoda ti bagida a kameng ti SAGSD, nangiwayatda iti inspeksion kadagiti nayisio a paltog ken lisensiada.

Innala dagiti di nabigbig a suspek ti paltog ni Anastacio para kano iti pannakaberipikarna sada naglibas iti abagatan a direksion a nakalugan iti saan nga ammo ti klasena a motorsiklo.#