Pamilia, pundasion ti kinataotayo

Iti lakasa ti biagtayo, ti pamilia ti maysa kadagiti kaimportantean.

Ania ti pamilia? Isu ti basic unit ti kagimongan. Iti babaen ti pamilia a masukog ti kina-taotayo.  Ti pamilia ti paka-adalantayo kadagiti galad ken kababalin a mamagbalin kadatayo a natudio nga anak ti Dios. Mabalin met a ti pamilia ti mangsursuro kadatayo tapno ti laeng bagitayo ti ayatentayo, a ti gura ti mangituray iti biagtayo.

Ti pamilia ti kapapatgan ken kapipigsaan a pangsaranget iti problema ti panagabuso ti agas.

Kitaentayo daytoy anak nga agab-abuso iti agas. Nagramut daytoy kadagiti nagannak kenkuana.  Ngamin, dandani inaldaw nga agapada. Dimmakkel dagiti annak a kastoy ti kinagulo ti balay ken pamiliada.

Nakarit ti ama. Kakaasi ti ina saan laeng iti bassawang, bugkaw ken lunod no di pay pannakakabkabil. Tatta agka-bannuagen dagiti annak. Saanen a kayat ti inaudi ti agawid. Apay? Dina kayat ti mapaspasamak iti pamiliada.

Nakasarak kadagiti gagay-yemna nga agus-usar iti mai-parparit nga agas. Ket tapno malipatanna ti situasion iti balayda, pinadasna metten ti nagusar. Ditoy a nangrugi ti pannakailumlomna iti droga.

Tatta, adda met pamilianan. Ti makadakes, ti kinarimonna nga inar-aramid ti amana, ar-aramidenna metten iti asawana.

Mabangon ti self-esteem ti maysa nga ubing wenno anak babaen ti pamiliana. Daytoy tay makunkuna a kum-piansa wenno tay napigsa a pammatim nga adda abilidadmo, nga importanteka a kameng ti pamilia ken kagimongan.

Dadaelen ti pananglalais iti maysa nga anak aglalo iti sanguanan ti dadduma pay a kameng ti pamilia wenno sabali a tattao daytoy a self-esteem. No madadael ti self-esteem, mangrugi ti anak a mangdadael iti bagina.  Awanen ti kaes-eskan ti biagna. Ket ti pana-gusarna iti maiparparit nga agas ti maysa kadagiti pangdadaelna iti bagi ken biagna. Iti panag-tangken ti panunotna, mabalin a maamirisna a saanna koma a sinerrek ti panagabuso ti agas, ngem no dadduma, naladawen ti amin.

Isu a makitatayo no kasano kaimportante tay panangay-wantayo kadagiti annaktayo iti panagdakkelda, kangrunaan iti umuna nga innem a tawenda. Kadagitoy a tawen a ma-sursuroda dagiti galad ken kababalin, naalas man wenno nasayaat.

Kasapulan met a datayo a nagannak, ikagumaantayo nga awan koma ti paboritotayo nga anak. Ditayo koma kanayon nga ikumpara ni inauna ken ti maikadua, wenno ni maikatlo ken ni buridek ta imulatayo laeng ti bukel ti kinarebelde wenno panagimon iti kaung-gan ti kinataoda. Kettelentayo pay ti self-identity dagiti annaktayo.

Saandak a kaykayat iti balay. Awan pay dumngeg iti problemak. Dagitoy dagiti areng-eng dagiti annak a saan a maik-ikkan iti atension no ikumpara kadagiti kakabsatna.

Agbirok ngarud iti ruar ti pamiliana ti mangayat kenkuana, ti makaanus a mangdengngeg iti kapanu-notanna. Saanen nga impor-tante no ania man ti kinatao dagitoy.

Kangrunaan ngarud ti pannakapatibker ti pamilia. Kasano? Awanen ti sabali a pangpatibker no saan a ti sursuro ti Namarsua.

Kunada ngarud, “the family that prays together stays together”. Ti pamilia a naruam nga agad-adal iti Sao ti Dios, ket ibibiagna daytoy, tumibker ket ammona no kasano ti panangtaripato, panang-padakkelna kadagiti annak.

Ania ti ayat ti Dios? Daytoy ti kuna ni San Pablo kadagiti taga-Corinto: “Ti ayat naanus ken naasi. Saan a naimon wenno napasindayag. Wenno natangsit.#