Pamilia Singson agpa-Hong Kong tapno itedda suporta ken ni Cong. Singson iti hearing ti kasona inton Enero 26

VIGAN CITY РManamnama  ti kaadda ti pamilia Singson iti Hong Kong tapno itedda ti suportada ken ni Cong. Ronald Singson iti pannakadengngeg ti kasona inton Enero 26.

Segun ken ni Vigan City Vice Mayor Ryan Singson, awanto iti kaaldawan ti panagpiesta ti Vigan City agsipud ta agturong iti Hong Kong tapno itedna ti suportana iti kabsatna a ni Cong. Ronald Singson.

Manamnama met ti panagturong ni Gov. Luis ‚ÄúChavit‚ÄĚ Singson ken ti asawana a ni Evelyn iti nasao a pagilian tapno mapanda suportaran ti diputado iti pannakaituloy ti hearing ti kasona.

Naaresto ni Cong. Singson iti Chek Lap Kok International Airport iti Hong Kong idi Hulio 11, 2010 idi naduktalan iti ikutna ti 26.1 grams a cocaine ken dua a tableta ti Diazepam wenno Vailum.

Naipababa ti dagsen ti droga iti 6.7 grams kalpasan a saan a nairaman ti botelia a nakaika-bilanna.

Iti immun-una nga interbiona iti media, kinuna ni Gov. Luis ‚ÄúChavit‚ÄĚ Singson a na-set-up ti anakna ket kapilitan nga inako daytoy ti drug possess-ion gapu ta nasukalan nga adda iti ikutna daytoy.

‚ÄúNaipasa kenkuana ket na-kita (droga) kenkuana. Na-set-up. Awan pagpilianna, kapi-litan nga annugotenna (panagi-kut iti droga),‚ÄĚ kinuna ti gober-nador.

Nupay kasta, kinuna ni Singson a dakkel a nakabang-aranda ti saan a pannakawas-was ti piansa ti diputado iti kaudian a hearing ti kaso sakbay ti panagturpos ti tawen.

‚ÄúIti saan a pannakakansela ti piansana, kayatna a sawen a napalag-anan ti kaso,‚ÄĚ kinuna ti gobernador.

Iti linteg ti Hong Kong, nalaglag-an ti dusa ti drug possession nga addaan iti maximum a pannakaibalud a pito a tawen ken kangatuan a multa a HK$1,000,000. Iti sabali a bangir, addaan ti drug trafficking iti maximum a sentensia a tungpal biag a pannakaibalud ken maximum a fine a HK$5,000,000.

Temporario a siwayawaya ni Singson kalpasan a nagpiansa iti HK$2 milion (P11 milion). Nupay kasta, saan a makapanaw iti Hong Kong ta masapul nga agreport iti tunggal malem iti North Point Police Station iti nagbaetan ti 6 pm agingga iti 9 pm.

Kiniddaw ni Vice Mayor Singson ti panangitultuloy dagiti kailianda nga agkararag bareng makaawid metten ti kabsatna iti mabiit.#