Tawid News Magazine

Panagannad iti Aldaw dagiti Amin a Kararua ken Santo ken Santa

MAPASUNGADANEN dagiti agsaruno a piesta iti umuna a lawas ti Nobiembre ket nasken a mapalagipan dagiti umili iti panagannad ken umno a pannakaselebrar dagitoy dua a narelihiosuan a pasken tapno malisian dagiti dakes a pagteng ken magun-od ti pudno a kaipapanan dagitoy dua nga aldaw.

Mairaman kadagiti aldaw a kangrunaan a ramrambakan dagiti Pilipino a Kristiano nangruna dagiti Katoliko ket dagiti agsaruno a piesta iti umuna a lawas ti Nobiembre iti tinawen – ti Aldaw dagiti amin a kararua, ken dagiti amin a santo ken santa.

Nagbalinen a paset ti Kristiano a Pammati, kultura ken tradision dagiti kaaduan a Pilipino dagitoy agsaruno a dua nga aldaw a naisangsangayan a panawen kadagiti Katoliko tapno lagipen ken ikararaganda dagiti pimmusayen a kameng ti pamiliada ken ipatpategda iti biag. Panawen pay a pananglagipda kadagiti amin a santo ken santa a nakasaklangen iti agnanayon a biag iti sidong ti Dios iti pagarianna sadiay Langit.

No man pay ti panangilagip kadagitoy dua nga aldaw a piesta ket kangrunaanna a dagiti Katoliko ti maseknan, ngem addan dagiti kameng iti sabali a sekta ti pammati dagiti sumursurot iti kannawidan dagiti kaaduan a Pilipino.

Maibilang a holiday wenno bakasion dagitoy dua nga aldaw ket gapu ta awan ti serrek iti trabaho ken klase iti intero a pagilian ket mabenepisiaran dagiti amin a Pilipino uray ania ti pammati ken relihionda. Dagitoy nga aldaw ket gundaway nga agkikita ken agdedenna dagiti agiinaddayo nga agkakapamilia, agkakabagian ken aggagayyem a kaaduanna ket agraranada iti uneg ti kamposanto wenno memorial parks.

Ita a kawas nga agaawid iti probinsia dagiti adu nga agnanaed iti siudad ket uray la mapuspusek dagiti pampasahero a behikulo nangruna dagiti bus, ken fully-booked dagiti domestic flights dagiti eroplano ken uray dagiti local ships. Mangipatungpalen dagiti maseknan nga ahensia iti Department of Transportation kadagiti gannuat tapno mapatalgedan ti panagbiahe dagiti tattao kadagiti papananda.

Saan a malipatan a kadagiti naglabas a tawen iti kaadda dagiti napaspasamak nga aksidente ken trahedia mainaig ti panagdaliasat dagiti commuters nangruna dagiti nakalugan kadagiti pampubliko a behikulo. Addan dagiti natay kadagiti naaksidente a passenger buses kadagitoy kastoy a panawen gapu iti nabaybay-an mechanical defects dagiti lugan gapu iti kurang a maintenance, ken human errors dagiti driver gapu iti bannog wenno puyat iti napaut a panagmanehoda.

Kaadu ita a lawas dagiti agdaliasat a lugan kadagiti kalsada a mangpaginad iti trapiko. Adda latta dagiti napaspasamak nga aksidente ken saan panagkikinnaawatan dagiti motorista iti dalan gapu iti nagduduma a rason kangrunaanna ti kinakurang iti disiplina.

Rebbengna a bantayan a nalaing dagiti agpapaay iti Land Transportation Office ken Land Transportation Franchising and Regulatory Board ti panagbiahe dagiti land motor vehicles nangruna dagiti pampasahero a lugan tapno malapdan ti pannakalabsing dagiti pagannurotan nangruna ti panagtaray dagiti kolorum ken saan a natalged a lugan.

Nasken ti panagridam ken nainget nga inspeksion dagiti kameng ti Philippine Coast Guard ken Maritime Industry Authority kadagiti amin a puerto kadagiti aglayag iti baybay a barko ken pampasahero a bilog tapno malapdan ti overloading ken mapasingkedan ti kinatalged dagiti pasahero.

Reprep met dagiti tattao kadagiti simbaan, paraangan ken uneg dagiti kamposanto ken memorial parks a mapan mangbisita iti nakaitabonan dagiti ipatpategda iti biag tapno mangidatonda iti kararag, kandela, sabong, makan ken dadduma pay a pagaayat ti pimmusay idi sibibiag pay.

Dayta ti gapu a tinawen a mangisaysayangkat ti Philippine National Police iti Oplan Kaluluwa ken Oplan Undas tapno mapasingkedan ti seguridad dagiti mapan kadagiti kamposanto ken memorial parks. Minandaren ni PNP Officer-In-Charge Lt. Gen. Archie Gamboa dagiti amin a Regional and Provincial Directors iti nainget a panangipakatda kadagiti security measures tapno agbalin a natalna ken nakappia ti sibubukel a pagilian iti daytoy a panawen. Nakaalerto dagiti polis ken military a maiwaras kadagiti kritikal a lugar tapno maprebentaran dagiti krimen ken terorismo.

Iti naglabas, adda latta dagiti napaspasamak a krimen iti nagduduma a paset ti Pilipinas uray kadagiti uneg ken arubayan dagiti kamposanto ken memorial parks. Adu latta dagiti natiltiliwan nga agiserserrek kadagiti paltog ken makapatay nga armas ken maiparit a banag kadagitoy a lugar.

Iti uneg dagiti kamposanto ken memorial parks, nagbalinen a piesta ti sibibiag ti aglawlaw gapu iti kaadu dagiti tattao ken dagiti maidaton a taraon kadagiti nakaitabonan dagiti minatay. Nagaburanen ti nauneg a kaipapanan ti piesta a panangilagip ken panangikararag kadagiti minatay tapno makasaklangen ti kararuada iti sidong ni Apo Dios; ken panagkiddaw kadagiti santo ken santa iti panangibabaetda iti Dios kadagiti sibibiag.

Ita a panawen ti Piesta dagiti amin a Kararua, ken amin a Santo ken Santa, mapalagipan dagiti mapan kadagiti nakaitabonan dagiti minatayda a saanda a panawan dagiti pagtaenganda a saan a natalged ti pannakatrangkana ta amangan no adda dagiti managdakdakes. Nasken pay ti panagannadda iti dalan gapu iti kaadu dagiti lugan a mabalin a pakaigapuan dagiti aksidente.

Paset metten ti Pammati ti pannakaidaton ti Misa kadagiti minatay, pannakawaris iti bendita dagiti nakaitabonananda, ken pannakaidaton dagiti kandela, sabong ken taraon. Ngem saan koma a malipatan ti panangidaton iti kararag kadagiti amin a kararua, ken panangkiddaw kadagiti amin a santo ken santa nga ibabaetda ti pannakagun-od ti kappia ken gin-awa iti pagilian.

Exit mobile version