Panagannad kadagiti sub-standard a Christmas lights tapno malapdan ti uram, palagip ti DTI

VIGAN CITY – Panagannad dagiti umili a consumers iti panaggatang ken panagaramat kadagiti sub-standard wenno nababa ti kalidadna a Christmas lights ita a panawen ti Paskua tapno malapdan dagiti aksidente nangruna dagiti uram ket malisian ti pannakabuis ti biag ken pannakapuor dagiti nagrigrigatan a sanikua.

Dayta ti nainget a palagip ni Ms. Amelia Galvez a nangibagi ken ni Ms. Grace Lapastora, Provincial Director ti Department of Trade and Industry iti Ilocos Sur kabayatan ti naangay a Dap-ayan Media Forum iti opisina ti Philippine Information Agency iti Provincial Capitol.

Inlawlawag ni Ms. Galvez a tinawen nga agpalpalagip ti DTI kadagiti consumers no sumangbay ti panawen ti Paskua iti saanda a panaggatang kadagiti nababa ti kalidadna a Christmas lights no man pay nalaklaka nga amang dagitoy a produkto a kaaduanna ket mailaklako kadagiti igid ti kalsada ken tiangge.

Impalagipna a gatangen laeng koma dagiti umili dagiti produkto nga addaan iti genuine a selio a “Product Standard” para kadagiti produkto a naaramid iti Pilipinas wenno “International Commodity Clearance” para kadagiti imported a produkto tapno nataltalged nga usaren dagiti gatangenda.

Inaklonna pay a no panawen ti Paskua ket agraira pay dagiti nagduduma a sub-standard ken peke a produkto kas dagiti branded a lupot ken alikamen ken dagiti construction materials ta maibilang dagitoy a kangrunaan a gatangen dagiti umili no maawatdan dagiti bonusda.

Inlawlawagna nga agtultuloy ti monitoring ti DTI kadagiti peke ken sub-standard a produkto tapno makompiskarda ket saandan a mailako kadagiti consumers, ngem gapu ti kinakurang dagiti personnel ti opisinada ket saanda a magabenan a pasiaren ti intero a probinsia.

Nagballaag pay iti panangitandudo ken panaggatang babaen iti online shopping ta nagadun dagiti maaw-awat ti DTI a reklamo iti saan nga umno a kalidad dagiti maideliber a produkto kadagiti gumatang.

Impaganetgetna a kalintegan ti consumer a saan nga awaten ken bayadan ti orderna iti online shopping no saan a kontento iti maideliber a gatangenna.

Impaganetgetna a sakbay nga agbayad ti gumatang iti courier wenno mangideliber iti produkto ket amirisen a nasayaat ti kalidad ti gatangen sakbay a bayadan ket kalinteganna a pagkedkedan nga awaten ken bayadan tapno saanton nga agproblema iti panagpa-refund wenno panangisubli iti produkto.

Imbalakadna a no man pay nalataken ti online shopping ket nasaysayaat met laeng ti personal a makita ti gumatang dagiti produkto a gatangenna tapno maamirisna ti kalidad ti bayadanna ket maliklikan dagiti tumanor a problema. â—Ź