Panagaramat ti organiko nga abono, ikamkampania ti DA

CANDON CITY-  Organic farming ti maysa kadagiti kangrunaan nga ikamkampania ti Department of Agriculture tapno umadu ti apit ken ganansia dagiti mannalon ditoy probinsia.

Kinuna ni Provincial Agriculture Officer Teofilo Quintal a babaen ti programa nga Integrated Pest Management Kasa-Kalikasan, mabalin a saanen nga agaramat pay iti pestisidio ken komersial nga abono ti mannalon tapno mapaaduna ti apitna.

Kinunana nga  irekrekomenda ti DA ti panagaramat iti organiko a ganagan kas koma dagiti bulbulong, trichoderma, panagusar iti alinta ken dagiti biological organisms tapno agbalin latta a nataba ti daga ken umadu ti ganansia dagiti mannalon.#