Panagaramid iti nasayaat kada aldaw, impasagepsep ti Scout regional director

CABUGAO, Ilocos Sur – Kinuna ni Ilocos Region Scout Director Florencio Atinyao a kasapulan nga ipakat dagiti boy scouts ti sloganda a “To do a good term daily”.

“No agaramidka iti maysa a nasayaat nga aramid iti kada aldaw, adda 365 a nasayaat a maaramidmo iti padam a tao iti uneg ti makatawen,” kinuna ni Atinyao.

Aganay 3,000 nga scout masters ken boy scouts ti nagipasdek iti kampoda iti maika-28 a provincial jamborette a naangay iti Barangay Daclapan ditoy itay Nobiembre 13-16.

Naipromot bayat ti jamborette ti mikilunggay a produkto daytoy nga ili ken ti calamansi juice a produkto ti Tagudin kas paset ti memorandum of agreement a pinirmaan da Mayor Diocaesar Suero ken ni Mayor ti Tagudin Roque Verzosa, Jr. itay nabiit.#