Panagbalin a PSHS scholar para iti naraniag a masakbayan, awis ti IRC Director

SAN ILDEFONSO, ILOCOS SUR – Panagbalin nga scholar ti prestihioso a Philippine Science High School tapno magun-od dagiti adu a benepisio, ken maikkan ti gundaway nga agadal iti eskuela a mangipangpangruna iti siensia kas panagsagana iti panagbasa iti kolehio ken panagballigi iti propesion, babaen ti panageksamen iti National Competitive Examination a ti deadline ti panagipila iti aplikasion ket inton Setiembre 14, 2018.

Dayta ti inyawis ni PSHS Ilocos Region Campus Director Ronnalee Orteza kadagiti agad-adal iti Grade 6 ken dagiti nagannak ken mangisursuro kadakuada kabayatan ti naangay a Kapihan ti Amianan Media Forum nga insayangkat ti Ilocos Sur Integrated Press.

Inyawisna kadagiti agad-adal iti elementaria nga adda iti top ten ti klase, ken addaan iti saan a nababbaba nga 85% a grado iti Science ken Mathematics ti panagaplikarda para iti National Competitive Examination a maangay inton Oktobre 20, 2018 sadiay PSHS Ilocos Region Campus, Poblacion East, San Ildefonso, Ilocos Sur. Kiniddawna kadagiti nagannak ken mangisursuro nga iturong ken bayabayenda dagiti Grade 6 students nga agaplikar ken agsagana para iti PSHS entrance test.

Impakaammo ni Dr. Orteza a mabalin ti mangala ti application form para ti entrance test sadiay PSHS IRC wenno iti Department of Science and Technology Provincial Office iti Tamag, Vigan City, ken mabalin nga i-download iti internet iti website a “pshs.edu.ph.”

Inrakurakna a kalaksidan a dakkel a dayaw ti agbasa iti prestihioso a PSHS nga adda iti salinong ti DOST, ti maysa nga scholar ket libre ti panagadalna, addaan ti subsistence allowance, textbook allowance, uniform allowance ken dadduma pay a financial supports nga ipapaay ti PSHS kadagiti estudiante.

Dagiti estudiante ket agnaedda kadagiti komportable ken natalged a dormitorio; ken nasayaat ti pannakaaywanda tapno maipasnekda ti panagadalda. Addaan ti pagadalan kadagiti makabael a faculty staff ken guidance counselor a mangtulong kadagiti estudiante iti panagadalda ken para ti moral and spiritual nourishment dagiti agbasbasa. Kompleto ti PSHS kadagiti sports facilities, laboratorio, nalawa a classrooms ken dadduma pay a pasilidad.

Inrakurak ni Dir. Orteza nga iti kadagupan dagiti 526 nga agad-adal iti PSHS IRC ket 149 dagiti taga-Ilocos Sur, ken uppat kadakuada dagiti taga-San Ildefonso. Impakaammona nga umad-adun ti bilang dagiti scholars a nagtaud kadagiti napanglaw a pamilia, ket dua kadakuada dagiti benepisario ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program.

Inyawis ni Dir. Orteza kadagiti nagannak ken dagiti mangisursuro nga iturongda dagiti annak wenno adalanda nga ageksamen iti PSHS entrance test tapno no makapasada ket maikkanda iti gundaway nga agbalin nga scholar ken maipada kadagiti adun a nagturpos iti PSHS a nagballigi kadagiti kursoda iti kolehio ken propesionda. Impanakkelna pay a 95% iti kadagupan dagiti nagturpos iti PSHS IRC dagiti nakapasa iti University of the Philippines College Admission Test, ken Top 3 iti kadagupan dagiti eskuela iti kaaduan ti nakaruar iti UPCAT iti intero a Pilipinas.

Pinasingkedan met ni Ms. Vanessa Celoria, Guidance Counsellor, ti panangawaydanda a nasayaat kadagiti estudiante ti PSHS kabayatan ti kaaddada iti pagadalan babaen ti panagtitinnulongda ken dagiti agad-adal ken dagiti nagannak kadakuada tapno matarabayda a nasayaat. Impasingkedna a ti PSHS ket saan laeng a bin-ig nga academics ti ipangparunada, ngem holistics approach ti ipatpakatda tapno dagiti estudiante ket agtalinaed a nasalun-at ti panunot, bagi ken espirituda. Impanakkel a ti PSHS IRC, ket saan a kas kadagiti dadduma nga ekuela, nga adu dagiti problemada kadagiti estudiante mainaig iti disiplina gapu ta nainget a maipakpakat dagiti pagannurotan a nailanad iti Student’s book.

Ti PSHS IRC ket nangrugi idi Hulio 14, 2003 babaen iti Republic Act No. 9036 nga inesponsoran ni sigud nga Ilocos Sur 1st District Cong. Salacnib Baterina. Nangrugi laeng iti 33 nga estudiante, 12 a faculty members ken maysa nga school building a naisaad iti agdama a lokasionna.

Iti panaglabas ti 15 a tawen, dimmur-asen a namimpinsan ti PSHS IRC ta kompleton dagiti moderno a pasdek ken pasilidad iti nalawa a compound. Manipud idi 2007 ket nakapaturposen iti nasurok a 600 a nagadal kadagiti prestihioso a kolehio ken unibersidad.

Dimmur-as metten ti lokasion ti PSHS IRC a sigud nga awan unay ti matataona idi 2003 gapu ti pannakayakar iti Laudna ti opisina ti Land Transportation Office, ken panagbalin ti kalsada iti Amiananna a National Highway kas bypass road. Manamnama pay ti pannakabangonto iti asidegna ti opisina ti Philippine Statistics Authority.  (Eden Alviar)