sinursuran-banner-sqSinursuranNi Jobert M. Pacnis

Panagbaybay-a Wenno Kinasukir?

Kolum: Sinursuran

Ni Jobert M. Pacnis

(Maikadua a Paset)

 

No asino pay ti di namnamaen, isu pay ti akingapuanan. Mismo a ti kakaenna a lalaki nga adda iti maikadua a tukad ti haiskul ti nakapaltog kenkuana iti eskopeta (‘tay airgun a gagangay a maar-aramat iti panaganup iti bilit ken banias a mabalaan iti immalsong a buli).

Kasano ti napasamak?

Impasanggir gayam ti amada ti kasalsaldana nga eskopeta iti uneg ti balayda. Idi awandan nga agassawa, inay-ayam metten dagiti ubbing. Ket ti di ammo dagitoy, adda gayam bala ti paltog. Nanalbuong idi makatek ket napuntaan ti ulo ti biktima. Nagna ti bala iti nagsabtan ti muging ken ti buok.

Iti x-ray iti emergency hospital ditoy ilimi, saan a nakaruar ti bala ket nagtalinaed iti likudan ti lapayag. Dagus ngarud a naipa-Tuguegarao ti biktima ta saanda a kabaelan iti emergency.

Nadaraan ti utek ti biktima, segun iti panangamiris dagiti doktor idiay Tuguegarao. Daytoy ti immuna nga inikkatda babaen ti operasion. Sumaruno ti bala babaen ti sabali manen nga operasion— a kadaytoy a pannakasursurat ‘toy a kolum, saan pay a naiwayat gapu iti kaawan pay dagiti maalaan iti dara a masapul iti operasion.

Ti suspek a kabsat ti biktima, nabati lattan nga agmulmulengleng iti balayda iti panangkitkita ti ikit, uliteg ken kasinsinna a kaparaanganda la unay. Adda pay dita a pagbutbutnganna ti mabalin a malak-amna iti ima ti amana. Kinapudnona, impanda (ti ikitna ken kasinsinna, ta agpatalon ngamin ti ulitegna) iti balay ni anti iti sango ti balay iti kabigatan daydi a pagteng ta agawid ngamin ti amada nga aggapu iti Tuguegarao. Amkenda ngamin a madissuan ti amada isu nga ilemmengda pay laeng.

Ngem kabayatan ti kaaddana iti balay ni anti, timmawag ti amada iti maysa a kasinsinko ket daytoy ti immay nangikapatang kenkuana. Binilin daytoy ti anakna nga agawiden (ta naammuanna gayamen nga awan iti balayda) ta mapan agpakan kadagiti tarakenda a manok. Isun a mismo ti nangibaga a di agdanag ta dina saktan a masangpetanna.

Nagal-aludoy ti suspek a nagawid iti balayda nupay di latta maun-uni.

Naammuanmi idi agangay a tinawagan gayam ti katuganganna a babai (nga aggigian iti siudad) ti ama a dina saksaktan ti anakna a pimmaltog ta basolna kano met laeng ti napasamak. Ta apay a gimmatang/simmalda (isu nga ama) iti eskopeta? Ket ammona kano met nga ubbing pay dagiti annakda! Kayatna a sawen, mabalin a makalikotda a pakaisagmakanda.

A napasamak nga agpayso!

Iti suspek, dakkel a trauma daytoy kenkuana. Matutokan koma daytoy tapno saan nga agbalin a bangungot ti inaldaw a panagbiagna. No kitaen, isu ti ad-adda ita a makasapul iti “pannakaagas.”

Ta saan nga ang-angaw ti trauma iti biag ti maysa nga ubing!

No kitaentayo met daytoy a pagteng, mabalin nga agkaykaysatayo nga agkuna a basol ti ama ti napasamak. Ta, wen, apay a simmalda iti eskopeta ket imbattalna lattan iti balayda a dina man la impan iti di magaraw dagiti annakda? Ken sinigurado nga awanen ti bala daytoy idi ipasanggirna?

Ngem napasamaken ti amin. Panagbaybay-a, dayta iti biang ti nagannak. Kinasukir, dayta met iti biang dagiti annak. Ta saantay met a patien a di binagaan dagiti nagannak dagiti annakda a dida gargarawen ti paltog. Ngem gapu iti kuriosidad, ken adda met laeng dita a nakabattal ti paltog, isu a pinagay-ayamanda.

Dagitoy a trahedia, nalaka laeng koma met a maliklikan no adda dayta kinaresponsable iti biang dagiti nagannak. Ken kinamanakman, kinamanagtulnog iti biang dagiti annak.

Agserbi koma daytoy a pagteng, ka-Sinursuran, a nabalitokan nga adal a pagsarmingantayo tapno saan a mapasamak ti kastoy iti asino man a kameng ti pamiliatayo.

Awanen ti naragragsak pay no di ti kaadda ti innayat iti maysa a pamilia. Iparikna koma daytoy iti tunggal kameng, ka-Sinursuran.#