Panaggatang ti gobierno probinsial iti certified seeds, saan a pabor ti provincial agri office

VIGAN CITY – Saan nga anamongan ti provincial agriculture officer ti singasing ti gobernador a ti gobierno probinsial ti aggatang kadagiti certified seeds para kadagiti mannalon ditoy.

Kinuna ni Teofilo Quintal, provincial agriculture officer, a kayat dagiti seed growers a no maideliber ti irikda, maaladan a sigida ti bayadna ngem “saan a kasta kadaras nga agbayad ti gobierno, uray ti gobierno probinsial”.

“Siempre, agdalan iti proseso dagiti vouchers,” kinuna ni Quintal idinto nga innayonna a “no kasdiay ti mapasamak, baka at-atiddog ti iskema.”

Segun iti provincial agriculture officer, kinuna ti gobernador a ti gobierno probinsial ti agbayad ngem kasapulan ti documentation sa maiproseso ken mai-voucher.

“Ket idiay region, ti DA gatangenna met laeng daytoy apaman a maideliber daydiay certified seeds kadagiti munisipio, no kumpleto la ketdi dagiti papeles, iti 2 wenno 6 nga aldaw, bayadan ti DA,” kinuna ni Quintal.

Inggunamgunam dagiti seed growers bayat ti Farmers’ Forum a naangay iti BArangay demo farm itay Mayo 7 a kayatda a maideliber ken mabayadan a sigida dagiti certified seeds tapno saan nga agtalinaed kadakuada ket maliklikan ti pannakaipabayoda.

Ngem kinuna ni Quintal nga agideliber dagiti seed growers kadagiti requirement dagiti munisipio kas maibatay iti target ti teknisian ket apaman a maideliberda dagiti irik, maalada ti cash portion manipud kadagiti farmers.

Agpateg ti maysa a sako a certified seeds iti P1,200.00,  P760 ti bayadan ti gobierno idinto a P440 ti counterpart dagiti mannalon.

Kinuna ni Quintal a nailista ken nakolektan dagiti municipal agriculturists ken teknisian dagiti mannalon a nag-avail iti certified seeds,  “ngarud, adda kadakuada ti P440 ket no agideliber dagiti seed growers, maaladan a sigida ti bayad kadagiti teknisian.”

Segun ken ni Quintal, diay P760 ti mai-voucher ta maala ti proseso ti reglamento nga i-reimburse ken bayadan ti DA.

Nupay kasta, kinuna ni Quintal nga uray ideliber dagiti seed growers amin a certified seeds kadagiti agkasapulan a mannalon, agkurkurang ti suplay iti 4,000 a sako.

Segun ken ni Quintal,  imbagana iti gobernador a gumatang ti gobierno probinsial iti ruar iti 4,000 bags a pangsulnitna iti kurang a suplay ti certified seeds iti probinsia agsipud ta “saan ngamin a kabaelan dagiti seed growerstayo a fill-upan daytoy a 4,000”.

Kinunana nga agsipud ta P1,200 ti government price ti maysa a sako ti certified seeds, bayadan ti DA iti P760, ket gatangen laeng ti provincial government iti P440.

“Iti daytoy P440, depende iti provincial government no kayatna nga ited a libre kadagiti mannalon,” kinuna ni Quintal.

Innayonna a no ited ti provincial government a P220 iti mannalon, “adda bagi ti mannalon, adda bagi ti probinsia, adda bagi ti nasional.”

“Kasta ti kunkunatayo a counterparting,” kinuna ni Quintal sana innayon a naan-annayas koma daytoy nga iskema.#