Panagibasura iti hospital waste, pinaisardeng ti mayor

STO. DOMINGO, Ilocos Sur – Pinaisardeng ti mayor ti pannakaibelleng dagiti hospital waste iti maysa a barangay ditoy nga ili.

Daytoy ti imbilin ni Mayor Lito Tadena kalpasan a dimmanon iti opisinana ti mapapati a panagibasura ti Metro Vigan Cooperative Hospital kadagiti hospital waste daytoy iti Barangay Sto. Tomas ditoy nga ili.

Kinuna ni Tadena a napeggad iti salun-at dagiti basura nga aggapu iti nasao nga ospital a posible a pagtaudan ti sakit ket binallaaganna nga isardeng ti ospital ti agibasura iti ilida ta no saan mapilitan nga agkamang iti korte.

Kinuna ti mayor a maibelleng laeng dagiti hospital waste iti nakali nga abut ket sumagepsep dagitoy iti uneg ti daga a posible a pakaapektaran ti danum nga inumenda.

“No adda koma incineratormi, okey laeng uray aginaldawda,” kinuna ti mayor ngem innayonna a no maibellengda laeng iti abut, sagepsepen ti daga a dumanon iti danum a pagtaudan ti inumenda.

“Saanto a safe ti danummi ta awan met ti sistema ti waterworksmi ditoy ilimi,” kinuna ni Tadena sana innayon a kabutengna nga isuda ti umuna nga agsagrap kadagiti sakit a patauden ti pannakaibasura dagiti hospital waste iti ilida.

Dinakamat pay ti mayor a kadagiti ospital iti Metro Manila, maipanda iti incinerator a pakapuoranda.

Kinuna ni Tadena nga uray adda inted ti akinkukua iti lote a pammalubos iti ospital nga agibasura iti daga daytoy, pagrebbengan ti ospital nga idalimanek a nasayaat dagiti basurana.

Imballaag ni Tadena nga isardeng ti nasao nga ospital ti agibasura iti nadakamat a barangay ket nakasagana nga agdarum no saan a maitaltalek ti ultimatumna.

Kanaig daytoy, imbilin ti mayor ti panagsiput dagiti kailianna kadagiti sumrek nga agibasura iti lugarda.#