Panagisagana iti Paskua

ADTOYEN ti maysa kadagiti kangrunaan a piesta ti Kristiano, ti pannakaselebrar ti piesta ti pannakaipasngay ni Apo Jesus. Panawen iti pannakakumikom no ania ti isagana a pagsasanguan iti noche buena.

Ania ngamin aya ti isagana? Nasken kadi nga aglaplapusanan ket adunto ti maibelleng a di makmakan wenno saan a kutien a kanen ta tunggal balay addaan met iti sagana?

A, kalabon dagiti makan. Kalabon dagiti taraon. Ket panawen met iti panagpangato ti presion ti dara gapu iti saan a pannakaliklik a mangan kadagiti namanteka, dagiti naiimas a taraon a makapangato iti presion ti dara, ken panaginum kadagiti agkakaimas nga arak. Kadagiti mangnginum iti nasanger, nakasaganan ti inumen. Nakadulinen ken nakasaganan maluktan. Imported. Wenno daydiay nalaokan iti prunes wenno pasas ken juicy fruit. Daytay naikali a basi no isu.

Makumikomtayo nga aggatang no ania dagiti iregalo kadagiti anak ti buniag, kaanakan wenno ania a la ditan a naasideg. Wen, adu a ninong ken ninang ti aglemmeng ken naannad no rummuar ta dinto masabat ti anakda iti buniag ket inkapilitan a makautda daytay nay nagkapito a kalukot iti tukot ti pitaka.

Wen met, nasken ti panagregalo kadagiti ubbing. Ngem no nataenganen, hmmn. mabalinmo lattan nga ibaga nga ilistana pay laeng…

Panawen met ti panagpukaw iti sumipnget dagiti annak. Wen ta sipud idi Disiembre 16, mangrugi metten ti panagkakarol wenno pannakipaskuada kadagiti balbalay.

Iti probinsia, siputam laeng dayta kuribot ti agit-itlog ta dinto bigbigat nga inka tumanabbaaw.

Krismas parti. Wen, iti eskuelaan. Nasken nga igatangan ti anak iti iregalona iti nabunotna. Sangagasut a pisos ti gatadna ngem no inkay gumatang ket nakapilinto ti anak iti nangingina, inkapilitan a gatangen. Daydiay pay ipapaskuana kadagiti titserna. Manoda? Siempre, kangrunaan ti homeroom titser ken ti titser a nangted iti kababaan a grades wenno dandani wenno failing grades. Manglana. Pangsipsip bareng no mangted iti pasang-awa. Siempre, no sika a nagannak, ket nakitam a saan a nakaruar ti grado ti anak, ania ket a kapuymon no dimo mapanunot ti sumipsip. Kas daydiay am-ammok. Iti kinabangad ken kinawelwel ti anakna, pasig a wasay ti maipakitana a grado. Inkapilitan a nagregalo ti ina kadagiti nangingina a bangbanglo. Iti sumaruno a grading, nakapasan ti anak. Pasang-awa, ania ngarud. At least, nakapasa!

Bonus. Mano ti inted ti boss a bunos? Naited met laeng kenka dayta 13th month pay? Wenno naksayan? Wenno awan? Ania pay dagiti dadduma a naawatmo nga insentibo? Ania ti pangigastuam kadaytoy? Kadagiti adda listaanna iti pautang, panawen metten ti panagsingir. Ta adda latta daydiay pammati a saan a rumbeng a matawenan ti utang ta malas. Kadagiti saan a pulos a nagbayad, “krismasmon!” kunamon a yibbet iti sakit ti nakemmo a nawantutri.

Panawen met iti pannakatuktok ti ruangan. No mapanmo kitaen, grupo dagiti agiwarwaras iti sobre. Nagduduma dagitoy nga agiwaras. Adda foundation, religious organization. religious sect wenno ania la ditan a grupo wenno timpuyog wenno gunglo. Kaadduanna dagitoy, no di isuda amin, ket saan a rehistrado iti SEC wenno di man la nangala iti permiso iti inda panagsolisit. Maibilang a panagsolisit daytoyen, saanen a pannakipaskua. Ti pay imasna, adu dagitoy a timpuyog wenno gunglo ti aggapu iti sabali a lugar a dimmayo laeng. Pinagbalindan a panguartaan wenno pagur-uran Iti kuarta ti paskua.

Kadagiti balbalay, pinnintasan iti ikabit a parol. Pinnintasan iti ikabit a Christmas light. No mabalin, pinnigsaan pay koma kadagiti musical Christmas lights. No napimpintas ti parolmo ngem kadagiti kaarruba mas sikatka. No napimpintas nga adayo ti Christmas lights ti balaymo ken arubayam ngem ti kaarrubam, mas dayawendaka. Pinnasikatan. Linnastogan. Isu nga aramidem amin a kabaelam a mangpapintas iti balay ken arubayam. Lalo no kabaelam met nga igastosan. Lalo no dimo kayat ti paatiw. Karbengam latta nga aramiden ti kayatmo a mapasamak. Nawayaka latta a mangaramid no ania ti kayatmo ta bukodmo a tignay ken rikna ti panangpapintasmo iti balaymo ken arubayam.

Kadagiti agtutubo (ken uray dagiti kurimed), panawen a kalakaan iti panangsibbol iti "wen" ni ading balasang. Ta nalaka aya, ti agkrismas nga awan ti ‘ay-ayatenna?’ Isu a makumikom met dagiti agtutubo a lallaki para iti ayat ni agtutubo a babai. Adda pay maangay a benefit dance wenno social dance para iti gunglo. Ti mapastrek ti aramaten para iti Christmas ball.

Kadagiti pagiwarnak, radio ken telebision, kigtotennaka ti damag a panagngato ti krimen. Takaw. Sipdut. Dukot. Akyat-bahay. Salisi. Naislas a bag wenno bulsa. Agaw selpon. Bukas kotse. Ken dadduma pay. Kadagiti matiliwan a nagaramid, saankan a masdaaw ta unipormadon ti sungbat. Napilitan laeng nga agaramid, ngamin awan ti igatangna iti pag-noche buena. Napilitan nga agaramid, ngamin awan ti igatangna iti pangregalona. Napilitan laeng nga agaramid… hmmn… tinawen a kastoy, isu nga awanen ti pagsiddaawan.

Kadagiti awan a pulos, iturognan. Kalpasan ti dua nga aldaw, nalpasen. Pasasaan ba at lilipas din yan! Asino ti makaammo a dika nagsagana? Di inka mangarruban, saan?

Ken adu pay nga eksena iti panangisagana iti paskua.

Ta dagitoy kadi ti ad-adda a nasken? Ti panangisagana para iti bukod a bagi ngem panangisagana iti bagi iti pannakaselebrar iti piesta ti Mannubbot? Ti piesta ti paskua ket saanna a kayat a sawen nga adu ti makan, mainum ken ragragsak. Ala, manganka iti adu, uminumka iti adu, agragsaka iti nalabes idinto ta adda met dagiti mabisbisinan, mawaw ken agladladingit!

Iti ebanghelio itay napan a Domingo, Disiembre 17, inkaskasaba ni Juan Mammuniag ti umadanin a yaay ti Mannubbot. Panangisagana iti yaayna. Ania ti aramidenmi? kunkunada. Insungbat met ti Mammuniag: Kadagiti addaan iti dua a kagay, masapul nga itedna ti maysa kadagiti awanan, Ti addaan iti kanen, masapul a mangibingay. Saan koma nga agsingir dagiti agsingsingir iti buis iti nalabes. Kadagiti dadduma, ti saanda a pananggundaway tapno maaddaanda laeng iti kuarta.

Iti ababa a pannao, nakasentro ti tignay iti panangited iti ayat kadagiti agkasapulan ken ti panangisardeng kadagiti saan a nasayaat nga aramid.

Ta panagisagana ti bagi iti piesta ti pannakaiyanak ti Mannubot ti panangselebrar iti paskua. Maisagana tapno mapabaro manen ti pammati. Isagana ti bagi ken ti kararua nga umawat iti grasia. Isagana ti bagi para iti sabali manen a panagbalbaliw ken sabali pay a natawenan a panagdaliasat iti lubong.

Saan koma a ti material a banag ti napatpateg iti daytoy a paskua no di ti pangisagana iti naespirituan a bagi. Saan koma a pagbalinen a komersial ti espiritu ti paskua no di aramaten para iti transpormasion wenno para iti panagbalbaliw ti bagi ken ti biag.

Ala ngarud, nagasat a panagsagana iti paskua! (Reference: Luke 3: 10-18)