Panaglukat dagiti museo iti weekend, naidagadag

VIGAN CITY – Indagadag ti bise mayor ditoy siudad ti panaglukat dagiti museo ditoy tapno makastrek dagiti turista nga agbuya.

Kinuna ni Vice Mayor Ryan Singson nga adda dagiti turista nga immasideg kenkuana a nangibaga a kayatda ti sumrek iti museo ditoy Vigan ngem nakarikepda.

Kinuna ni Singson a kapatangna dagiti mangimatmaton kadagiti museo tapno uray iti weekend ket aglukatda tapno makastrek dagiti turista nga agbuya kadagiti kadaanan a ramit, retrato, ken dadduma pay a nagbalin a paset ti historia ti siudad.

Innayon ti bise mayor nga umad-adu dagiti turista nga agpasiar iti Vigan ket kasapulan dagiti events ti turismo tapno ad-adu pay ti pakaawisanda.

Maysa a pagteng a kayat ti bise mayor a mainayon a pangawis kadagiti turista ti pannakaangay ti Tourism Week kada Oktubre.#