Panagngato ti pasahe iti Cordillera, naipatungpal

BAGUIO CITY — Nangrugin a naipatungpal ti P0.50 a nayon iti minimum fare iti rehion ti Cordillera idi Pebrero 24 nga inaprubaraan ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

Segun kenni Lalaine Sobremonte, mangidadaulo ti LTFRB Cordillera, ti nasao a fare increase ket maibasar iti petision nga inyawat dagiti pederasion ti PUJ idi pay laeng 2018. Manipud iti orihinal a P14 a nayon a pasahe, nagbalin daytoy a piso, inggana inaprubaran ti opisina ti P0.50 a nayon idi Enero 30.

“If you remember ang unang petition nila ay increase of P14 na noong nagkaroon ng hearing ay maraming nag-oppose kaya hindi siya natuloy pero noong July 6 (2018) nagkaroon ng P1.00 provisional increase for NCR, Region 3 and Region 4 so on that note nagpetisyon ulit ang ating mga PUJs na sana masama din ang CAR dito sa P1.00 fare increase,” kinunana.

Binigbigna ti kinabalido ti kiddaw dagiti operaytor ken drayber. Segun kenkuana, nangatngato ti presio ti krudo, panangmentinar ken spareparts iti rehion kumpara iti sabali pay a lugar ti Luzon. Maibasar iti record ti ahensia, idi 2008 pay ti naudi a panagngato ti pasahe a naipatungpal iti rehion.

Maipalagip nga idi 2018, naaramid ti maysa nga imbestigasion mainaig iti nangatngato a presio ti krudo iti Baguio City kumpara iti sabali pay a lugar iti Luzon. Dimmanon ti P8-P10 ti diperensia ti presio iti siudad kumpara iti Metro Manila nga ibilbilang ti Oil Industry Management Bureau-Department of Energy (OIMB-DOE) a “tamang presyo.”

Iti agdama ket dumanun iti P56.78 (gasoline) ken P43.54 (diesel) iti San Fernando City, La Union nga ayan ti deposito dagiti kompania ti krudo. Kabayatanna, iti Baguio ket dumanon ti presio ti gasoline iti P65.95 ken P49.70 iti diesel, iti laksid ti P0.19 kada litro a transport cost manipud iti La Union inggana iti Baguio segun iti OIMB-DOE.

Iti panakiuman iti Bise Presidente ti United Metro Baguio Jeepney Operators and Drivers Association (UMBJODA) Froilan Marque, kinunana a pagyamananda ti nayon a pasahe. Ngem impalawagna a daytoy ket saan a tumutop iti dua tawen a pannakaudida iti panagngato ti pasahe ken aktwal a gastos dagiti operaytor iti Baguio ken Cordillera.

Segun kenkuana, sakbay ti 2008 fare increase, siguden a nangatngato iti P0.50 ti pasahe iti Cordillera. Daytoy ket paset ti konsiderasion dagiti naglabas nga administrasion iti kasasaad a nangatngato ti gastos iti rehion kumpara iti sabali pay a lugar.

“Kung kayo po ay pupunta sa mga gasolinahan ay mas mataas ang presyo dito kaysa sa baba, napakalayo ng diperensya kahit spare parts plus yung daanan natin dito bundok kaya mas gumagastos ng fuel kaysa doon sa patag,” kunana.

Kinunana a “nabalewala diay petisionmi idi rimmuar ti MC 2019-035.” Ti nasao a direktiba ket nangipaay iti otoridad kadagiti rehional ng opisina a mangirekomenda iti panagngato ti pasahe segun iti panangngato ti presio ti krudo. Addan nabukel a pormula iti panagkwenta ti pasahe iti dokumento ngem maiyuman latta daytoy iti central office.

Kuna ni Marquez a numanpay inrekomenda kaniada ti abogadoda nga aramaten ti nasao a direktiba para iti fare hike, saanda nga immannugot a P8.50 laeng ti basic fare a pagrubbuatanda.

Ti kayatda ket bigbigen ken mentinaren koma ti LTFRB ti sigud a nangatngato a pasahe a mait-ited ti rehion. Numanpay kasta, impakaammona iti publiko nga awanen ti sigud a planoda a mangkiddaw manen iti nayon a pasahe. ●