Panagparbeng

Panagparbeng? No magmagnaka a maymaysam iti nasipnget a bit-ang iti kidem a rabii nga adda iggemmo a lampara, sa kellaat a siniplagannaka ti dap-as ti angin, ania ti aramidem? Ikanawam ti lamparam wenno guraem, mesmesam no di man bassawangam ti angin? Natural laeng a reaksion uray ania   kadagitoy nadakamat a dua  nga aramidem. Ti tao ket tao.

Saan nga igam no di maysa a kalasag ti panagparbeng,  kalasag iti panawen ti isisiplag ti sutil wenno gantil nga awan iti umno a panawen,  maysa nga intension a mangtingiting iti kabaelan ti maysa a tao a mangiggem ken mangrienda ti bukodna a bagi wenno sumango iti situasion a nakaipasungalngalanna. Panangtengngel iti bukod a bagi tapno maikabil iti naannayas nga agpang ken ulidan nga aramid ken kapanunotan.

Nalawa ketdi ti sakupen daytoy a panagparbeng. Ngem maymaysa met laeng ti pakaituronganna no anagen a nalaing iti tunggal aspeto a  pakabuklanna.

Saan a naannayas amin a panawen, dumteng met  ti lidem ket pasaray ulsan ti nangisit nga ulep ti muging, ngumato  ti temperamente a mangdagdag no di man uksotenna ti semsem.  No awan ti panagparbeng maibulos ti gura, ti pungtot ken ti bales ket tumayaben ti ik-ikutan a kalasag iti aniaman a sumangbay a sutil, gantil wenno didigra a mangduprak iti kinaasino.

Kinaasino. Saan  nga umadayo daytoy iti   panagparbeng. Saanda nga agsina  no di ket agtiptiponda a kanayon  a kasla kannigid ken kannawan a saka iti pannagna iti dana ti biag.

Kasla man dayta a panagparbeng ket protektaranna ti kinaasino. Protektaranna iti aniaman nga aplaw ti dawel ken sutil ken gantil a di makatulong iti panagdaliasat iti nasipnget a bit-ang ti biag. Protektaranna, ket dina baybay-an a maisagmak.

Pannakaisagmak ti mapasamak iti kanito a saan a maprotektaran ti kinaasino babaen ti panagparbeng.

Kas  pagarigan  koma ta pinitikda ti lapayagmo ket urayka la kasla nakinnit ti ampipit. Itoy a kanito, kellaat a ngimmato ti temperamente,  timmayab ti gemgemmo iti panga ni pimmitik, sa adda pay pasarunona ken paipusna a paris a kugtar. Itoy a punto, napukaw ti panagparbeng ket napukaw met ti panangtengngel iti bukod a bagi iti situasion a pannakaidap-as ti angin ti nasutil wenno narabak a pagayam.

No dadduma, dayta  panagburek ti dara iti rimmasuk a rikna ket dina ammo nga ikaskaso ti kinalinteg no bulosam. No nasallukobanen ti nangisit nga ulep ti lulonan, mapasamaken no kua ti pannakaipasungalngal iti maikaniwas wenno aramid a saan a nasayaat.

Pannakaisagmak. Nalawag a pannaikaisagmak ti mapasamak iti saan a pannakakontrol iti panagparbeng.

No maminsan, paiturayan ti tao iti kellaat a pagteng. Ti pannakakudkod ti purriit ket pudno a makapangato iti dara ngem ti asinoman a makaammo a mangmantiner  ken mangaramat iti  kalasagna, nga isu dayta ti panagparbeng, uray ngata adu a panagkudkod iti maysa a tao no ammona a timbengen ti panagparbengna. Adayo a makurikoram ti naingpis nga agongna.

Ispiking of agong, iti daytoy a topiko, adda nai-forward kaniak iti e-mail nga idioma a maibagay la unay itoy a topiko. Kunana man: awan ti adayo a duggong iti umat-atiddog a kuko.

Makapaisem met nga idioma. Panagparbeng dayta. Panaganus. Ta maysa met a kita ti panagparbeng ti panaganus.  No dimo maabot ti duggong iti panangkurikormo iti dayta agong, nasken nga agparbengka ken dika agpungtot ta dumtengto met laeng ti panawen a dumakkel dayta  kuko ket magaw-atnan dayta duggong.

Kasta met laeng iti pudno a biag. No adda nangsukit iti agongmo, bay-am laeng. No adda nangpabain kenka, bay-am laeng. No adda nanggura kenka, bay-am laeng. No binatodaka iti bato, batuem   met ti tinapay. Maysa a wagas ti panagparbeng dayta.

No adda kimmurikor iti naingpis nga agong ket linipakmo a dagus, ririn ti mapasamak. Adda pay dagiti tiempo a nagtinnalliaw laeng ti dua ket daytan ti rugi ti riribuk. Panagsabat laeng dagiti mata ngem di nagparbeng ti maysa, kasta met ti maysa, dinnanoganen. Masansan daytoy a   mapasamak kadagiti pagiinuman.

Kasapulan la unay ti panagparbeng kadagiti pagiinuman ken videoke bar. Kas iti kanta a “My Way”, adun ti natay gapu iti saan a napintas a pannakakantana. Ta imbes a may wey, nagbalin a  "may wiy"   sa impasaruno pay ti kumakanta ti "andidit may wiy", saan met a nakapagparbeng ti naingpis ti agongna  wenno di makalawlaw iti  killeb, binatona iti bote ti beer ti agkankanta ket ania pay, nakiboren ti pagiinuman.

Ngarud, pannakasilaw iti kasipngetan ti panagparbeng.

No dumteng ti isisiplag ti angin iti dana ti biag, nasken a saluadam ti lamparam nga isu ti panagparbeng.#