Panagpurga, bakuna dagiti ayup, naiyussuat

CAOAYAN, Ilocos Sur – Agtultuloy a maiyussuat ti panagpurga ken panagbakuna kadagiti taraken nga ayup ditoy nga ili, segun iti livestock inspector.

Kinuna ni Oswald Tongson, municipal livestock inspector ditoy, nga inyussuatna ti libre a sapasap a panagpurga ken panagbakuna kadagiti taraken a baka ken kalding tapno nasalun-at dagitoy kas paset ti programa ti gobierno munisipal ditoy nga ili.

Kinuna ni Tongson a patayen ti purga ken bakuna dagiti internal parasites dagiti taraken nga ayup ket malaksid a rumawet dagitoy, lumukmeg ken sumalun-atda.

Kanaig daytoy, kinuna ni Tongson nga agtultuloy pay ti panagbakunana kadagiti aso ket kiniddawna ti panangipan dagiti agindeg kadagiti tarakenda nga aso iti opisinana tapno mabakunaanda iti anti-rabies.#