Panagraira ti paltog, apay a di makontrol?

Ni Salvador A. Espejo

(Umuna a paset)

 

Ti nakaam-ames a pannakagudas ti 12 a tattao ken pannakasugat ti nasurok a 50 a napan nagbuya iti premier ti “The Dark Knight Rises” sadiay Colorado ti mangpaneknek iti dakkel a peggad nga itden ti paltog no adda iti ima dagiti saan a rumbeng nga agikut.

Kas ken ni James Holmes, ti suspek a nangisayangkat iti masaker a nangdayyeg iti sangalubongan, saan a rumbeng nga agikut iti paltog agsipud ta saan a nalimbong ti panunotna.

Naammuan pay a mapmapan ni Holmes iti maysa a psychiatrist nga agisursuro met laeng iti unibersidad a nagbasaanna nga espesialista iti schizophrenia, maysa a sakit a mental a mangapektar iti panagpanunot, panagtignay ken panagkita ti agsakit iti lubong.

Posible nga addan dagiti makita a pagilasinan ken ni Holmes a saanen a nalimbong ti panunotna sakbay nga insayangkatna ti panangmasakerna kadagiti tattao nga inosente. Iti maysa nga agsagsagaba iti daytoy a disorder, awanen ti persepsionna iti realidad, wenno dina maamiris ti pudno ken saan. Agsipud ta dina mailasin ti pudno ken mapampanunotna laeng, kasla adda makitkitana nga awan met a nabiag wenno adda mangngegna a timek wenno mamati ken sadsadapenna nga adda dagiti agpanggep iti dakes kenkuana. Kaadduanna kadagiti agsakit iti daytoy ti agranggas iti padada a tao.

Posible a dimmanon ni Holmes iti daytoy a tukad kalpasan a napaay iti eksamenna ken saannan nga intuloy ti panagadalna.

Rimmuar iti panagimbestiga dagiti polis a gimmatang ni Holmes iti paltogna sumagmamano nga aldaw kalpasan a napaay iti eksamenna.

Idi premier showing ti “The Dark Knight Rises”, nakastrek ni Holmes iti pagsinean babaen ti fire escape.

Bayat ti panagbuya dagiti tattao, immuna a nagpaltopaltog iti ngato sa simmaruno ti awan ressatna a panangparatupotna kadagiti tattao.

Simmuko ni Holmes iti ruar ti teatro, nakaiggem pay laeng kadagiti paltogna.

Idi usisaen dagiti polis ti naganna, imbagana nga isu ni Joker, ti kangrunaan a kabusor ni Batman, pammaneknek nga iti dayta a kanito, sabalin ti lubongna, awanen iti realidad, addan iti imaginary a lubong!

Mabalin nga adda dagiti pammabalaw a maitudo iti psychiatrist no pudno ti agwarwara a damag nga adda maysa a pakete nga imbuson ni Holmes kenkuana sakbay ti aldaw a panangisayangkatna iti panagpapatayna. No patien ti damag (saan a kumpirmaran ti polis), linaon ti pakete ti iwayat ni Holmes a panagpapatay. Mapapati nga adda pay drawings nga inaramidna no kasano nga isayangkatna ti panagpapatayna.

Ngem rumrummuar a nagtalinaed a saan a naluktan ti nasao a pakete nupay inlanad ni Holmes ti naganna iti rabaw ti pakete.

Natakuatan (kano) ti pakete idi nagpulong ti psychiatrist iti polis nga adda naawatna a pakete manipud iti suspek ket mabuteng a manglukat amangan no adda nagunegna a bomba, banag a palso. Ketdi, nakasarak dagiti polis iti sabali a pakete a naiturong met laeng iti psychiatrist ket daytoy ti mapapati a nakailanadan ti detalye a panangisayangkat ni Holmes iti panagpapatayna.

Dakkel la ketdi a pakababalawan ti pagadalan wenno ti psychiatrist no agpayso a dida linuktan ti naguneg ti pakete agsipud ta no inaramidda dayta ken naipakaammo kadagiti autoridad, posible a nalapdan koma ti nakaam-ames a pannakagudas dagiti inosente a tattao.

Ita, nagbalin a dakkel a pagsusubangan dagiti abogado ti depensa ken ti prosekusion no mairuar ti nasao a pakete.

Saan a kayat ti prosekusion a mairuar ti nasao a pakete iti publiko ken aramaten ti prosekusion para iti pannakailaddit ti akusado agsipud ta maysa daytoy (kano) a pakalabsingan iti kalinteganna a kas tao.

Iti sanguanan dagitoy nabara ng isyo a pinarnuay ti pananggudasna iti 12 ken nakasugatan iti 58 a tattao, adda ita a nakabalud ni Holmes iti Arapahoe County Detention Center ket posible a maipakatan ti pannusa a patay!

(Adda tuloyna)