Tawid News Magazine

Panagsanay iti cooking, bag making naisayangkat

VIGAN CITY – Naangay ti panagsanay iti panagluto ken panagaramid iti bag ditoy siudad idi maudi a lawas ti Mayo.

Ti Vigan City Skills Training Institute ti nangisayangkat iti nasao a panagsanay babaen ti initiatibo ti gobierno ti siudad ditoy.

Nangrugi ti panagsanay iti cooking idi Mayo 27 ken nagpatingga idi May 31, idinto a May 27-June 1 ti kapaut ti bag making.

Agdagup iti sag-30 dagiti nagsanay kadagitoy a pagtaudan iti livelihood a naipaay laeng kadagiti residente iti Vigan City.#

Exit mobile version