Panagsilaw dagiti balay, naipatalged

SAN JUAN, Ilocos Sur – Impatalged ni Engineer Egdon Sabio, sub-area manager ti District I ti panagsubli ti silaw kadagiti kabalbalayan iti District I iti kabiitan a panawen.

Nagtalinaed nga awan ti elektrisidad dagiti nadumaduma a lugar ti Magsingal, San Juan, Cabugao ken Sinait gapu ken ni Bagyo Pepeng.

Adu a linia ti elektrisidad ti naputed gapu iti napigsa nga angin nga insangbay ti Bagyo Pepeng.

Iti Oktubre 9 ti puntiria ti nasao nga opisial a naan-anay a pannakaisubli ti koriente kadagiti awan balbalay nga awan pay silawna.#