Panagsubli ti anak ti Marag

Sarita ni Jobert M. Pacnis

(Maikatlo a paset)

 

 

Ti nakas-ang, kinedngan dagiti padada a natibo ni Kirat idi parbangon ti Disiembre 31, 1999. Ngem nakallalagip ketdi dagiti maudi a balikas nga insuratna uppat nga aldaw sakbay a nakedngan: Awanen ti pannakausar ti puersa ken armasā€¦ Naglabasen dagitoy!!! Ti magna ita ti pannakausar ti peaceful meansā€¦

Daytoy met ti pakauna ti pinutarna idi a daniw a nangabakanna iti maikapat a gunggona. Napatak pay laeng iti isipna dayta a daniw:

 

MARAG VALLEY

 

adda maipasngay nga ibit

iti ubbog pedestal ā€˜ta barukong

nga agallangugang iti Blue Heaven

ken agapon iti Hamburger Hills.

adda ikkis iti arasaas-angin

a mangsallukob panunot-pakinakem

dagiti kaputotam nga Isnegā€”

murkat daydi bambanti a bannawag

ti Oplan-salidummay!

kaano nga agayamuom dagiti sanggumay

iti nakabatbati a kabambantayam?

kaano nga agkanta lagitik

dagiti agkarayam a linnaaw?

kaano nga agtadek dagiti tumatayab

iti sappuyot angin-amian?

ken kaano nga agayus manen ti tapey

a mangpedped waw ni Kabunian?

urayen kadā€™ pay a sumged-kandela

daydi nagpakadan a malem

sakbay a riingem manen urat-Bantay Samsambiri?

agtignayka! Ummongem nabati a pitik dagiti bituen

nga idaton iti altar da Baal, Asera ken Artemis

ta inton dumteng panagluatā€™ langit

ikuyognantotā€™ mamaglunit kadagiti rettab

a mamagbaliw iti an-anayen nga Orbis Pictus!

Iti uneg ti pagadalan, impamatmatna ketdi ti kinasiribna. Nakipinningki iti utek kadagiti manguy-uyaw kenkuana. Ket nagsidsiddaawan dagiti instructor-da.

Nagturpos a cum laude. Nupay maysa a lalaki, ken nagtaud iti natured a kaputotan dagiti Itneg, dina napengdan ti panagarubos dagiti luana idi awatenna ti pammadayaw. Iti udina, nagun-odna met laeng ti arapaapna.

Ad-addan ti panagluana idi ibuddakna iti sango dagiti agkakangato a tao iti sosiedad ti kabibiagda: idi nagtalawda iti bukodda a daga gapu iti gubat ket naipalladawda iti disso a ti pagbiagan ket adayo iti nakairuamanda. Ti pannaakatungday ti panagbasana gapuā€™t rigat ti biag. Ti pannakigasanggasatna iti siudad iti ayatna laeng a makaturpos iti baet ti marisna.

Imbisikna pay a di tubeng ti kinarigat ti biag iti panagballigi ti maysa a tao. Karit ketdi daytoy tapno agsalukag ti maseknan a mangusat iti dana a taluntonenna.

Dina met nalipatan ti nagyaman kadagiti dadakkelna, nupay dida nakadar-ay ta nairana la ketdin a nagsakit ni Ina Liway, ken kangrunaanna iti Dios a nagubbogan ti pigsa, sidap ti panunotna ken di nangbaybay-a kenkuana iti dangadang a sinerrekna.

Sakbay a nagbakasion, kinasarita ti administrasion ti pagadalan. Indiayada ti panagisurona. Libre ti pagnaedanna iti ikub ti eskuela ken nangato pay ti sueldo. Maikkan pay iti gundawayna a mangnayon iti adalna, a nalabit kinadoktorado, nga ad-adda a mangitag-ay iti biagda.

Nagyaman iti administrasion iti napintasĀ  a diayada kenkuana. Ngem dina inawat a dagus. Kayatna pay ti agbakasion tapno kalangenna dagiti nagannak kenkuana a kailiwna la unayen. Ken yuman metten kadakuada ti awis.

Impalgakna idi rabii ti napintas a diaya ti pagadalan kenkuana. Anian a ragsak da Ina Liway ken Ama Ton-an. Maymaysa ti kunada: awatenna ti offer. Dayta kanon ti tulbek ti irarang-ayda. Ta no ditoy nakaisadsadanda ti pagsapulanna iti trabaho, maysa ken dua ti pannakastrekna. Simumulagat ti kinapudno a dagiti kas kenkuana iti maris, maipabpababa latta.

Ngem sabali ti mulmulmolan ti isipna. Kayatna nga ipalgak dayta idi rabii ngem dina naangay ti turedna. Amkenna amangan no di maawatan dagiti dadakkelna. Dayta ita ti pakariribukanna.

Impalapalna ti imatangna iti taaw. Mangrugin ti panagdakkel dagiti dalluyon. Umataben. Timmakder. Sakbay a tinallikudanna ti baybay, imbulosna ti nauneg a sennaay. Impennekna a linang-ab ti pul-oy-amian. Ngem saanen a kas itay a makarikna iti talinaay. Gapu kadi iti mangburburibor kenkuana?

(Maigibusto)