Panangbigbig iti kinatan-ok dagiti nanang ita a Mother’s Month

“URAY no marigatan ken mabisinannak no adda la ketdi mayawidko nga ipakanko kadagiti ubbing nga annakko.”

Dayta ti mensahe ti maysa nga agkabannuag a nanang a taga-Tondo, Manila iti interview ti reporter iti telebision kabayatan ti pannakiliniana iti atiddog a pila dagiti mawarasan iti relief goods bayat ti enhanced community quarantine wenno lockdown sadiay Metro Manila gapu iti Corona Virus 2019.

Imbaga ti agkabannuag a “solo parent” a saanen a nakastrek iti parlor a pagtatrabahuanna gapu iti lockdown, ket imbatina dagiti ubbing nga annakna kadagiti kabbalayna iti siled nga up-upaanda tapno makadawat iti relief goods.

Simple dayta a buya ti pudno a pasamak ngem iyanninawna ti realidad ti biag, ken kinatan-ok ti maysa nga ina a madadaan nga agsakripisio ken agibtur para kadagiti ubing pay nga annakna a saanda pay a kabaelan a biagen iti bukodda a bagi. Ita a panawen ti krisis, adu nga ina dagiti agsagsagaba iti rigat ken agsaksakripisio tapno saan a mabisinan dagiti annakda ken maisakadda ti panagbiagda nga agiina.

Napnuan-kaipapanan dayta a buya iti telebision ta ipalagipna ti awan-kaaspingna a panangipateg ti ina iti anakna. Kalpasan iti panaginaw, panangipustana iti biagna iti siam a bulan a panangisikog ken panangipasngayna iti anakna, ket agtultuloy ti panangipateg ken panangtaripatona iti anakna agingga a makatakder ken makapagna iti bukodna a saka, ken uray iti panagdakkelna.

Natan-ok a buya iti telebision a mangabbong kadagiti naglaad a damag ken pasamak iti kagimongan nangruna ti panangirurumen dagiti sumagmamano nga ina wenno ama kadagiti annakda. Makapadurmen dagiti damag nga adda dagiti ina wenno ama a mangiduron kadagiti ubbing ken inosente nga annakda nga agaramid iti pornograpia wenno sumrekda iti prostitusion ket pagpuonanda ti narasi a bagida tapno makapastrekda iti kuarta. 

Ti pannaka-interview ti ina iti telebision ket ipalagipna ti kinatan-ok dagiti kaaduan nga ina ita a bulan ti Mayo a panangrambak iti sangalubongan iti Mother’s Month kas panangpadayaw kadagiti amin a nanang ken agak-akem nga ina. Napateg unay ti akem ti ina iti panagbiag ti tao. Uray no adda ama, awan ti biag, no awan ti ina a mangisikog ken mangipasngay ti maladaga. Uray iti agdama a moderno a tiempo a kaaddan dagiti kabaruanan a teknolohia ket addan dagiti maipasngay a surrogate children, ngem kasapulan latta ti mangisikog ken mangipasngay a surrogate mother. 

Kaaduan nga annak ket addaan kadagiti nasayaat ken nakalalagip a padas ken pakasaritaanda iti panagayat iti inada. Adda met dagiti annak a saan a nakarikna iti pammateg dagiti inada gapu kadagiti nagduduma a rason, ngem uray no kasta, utangda latta ti biagda iti inada.

Para kadagiti Kristiano nangruna kadagiti Katoliko, ti katan-okan nga Ina ket ni Maria nga Ina ni Jesucristo. Kas Ina ti insikog ken impasngayna a timmao a Dios babaen ti aramid ti Espiritu Santo, naindaklan ti sakripisio ni Maria manipud iti panagsikog, pannakaipasngay, panagdakkel ken ipupusay iti krus ti Anakna.

Idi nagawit ni Jesucristo iti nadagsen a krus sadiay Calvario, ken idi naparparigat ken nailansa iti krus ket adda latta ni Maria iti sibayna a nangsaksi iti panagtutuok ti anakna agingga iti pannakakettel ti angesna.

Rambakan dagiti Katoliko iti tiempo ti Adviento kalpasan ti Paskua, iti tunggal Baro a Tawen wenno Enero 1 kas “Piesta ti Panagbalin nga Ina ni Maria” wenno “Motherhood of Mary” kas panangbigbig iti natan-ok nga akemna kas Ina ti naitao a Dios.

Selebraran met ti sangalubongan ti tunggal maikadua a Domingo ti Mayo kas Mother’s Day, ken ti sibubukel a Mayo kas Mother’s Month a panangbigbig iti natan-ok a sakripisioda kadagiti annakda, pamilia, kagimongan ken pagilian.

Iti pamilia dagiti adu a Pilipino, ipakitana ti kinasinged ti panaglangen dagiti inna kadagiti annakda manipud iti pannakayanakda. Dagiti inna ti nakarkaro a matuokan, atagenda dagiti annakda iti rabii, pasusuenda iti barukongda ket no agsakit ti ubing, isuda ti ad-adda a madanagan ken marinngoran.

Ita a Mother’s Month, agungar met iti lagipko ti kinatan-ok daydi pimmusayen a nanangmi. Napnuan-kaipapanan kaniak daytoy a bulan ta nairana a nayanak ken pimmusay iti Mayo daydi nanangmi. Malaglagipko latta isuna, ti natan-ok a panagayatna kadakami a bunga ti ayan-ayatda iti daydi immun-una a pimmusay a tatangmi, ti panangpatanorda kadakami babaen kadagiti nasayaat a panursuro; ti panangtaraon ken panangpaadalda kadakami iti bukodda a nagbannogan; ti panangisagutda kadakami iti adal tapno agbalinkami a a nasaysayaat a tao.

Diakto pulos malipatan dagiti sakripisio, tuok ken rigat daydi nanangmi nangruna idi immun-una a pimmusay daydi tatangmi tapno maileppasmi ti panagadalmi ta para kadakuada ti edukasion ti agnanayon ken kapatgan a kinabaknang a maipatawidda kadakami nga annakda.

Agingga ita a nataenganakon ken addaanakon iti bukod a pamilia, diak malipatan dagiti nabalitokan nga adal nga intukit daydi nanang ken tatangmi iti panunotko a nagbalinen a silaw iti panagbiagko. Agnanayonto iti lagipko ti kinaanus, kinagaget ken kinasalukag daydi nanangmi nga awan-pulos ti agal ken sinamirna a rigat tapno maisakadna nga addaan-dignidad ti panagbiag ken panagadalmi nga agkakabsat.

Dagita a galad daydi nanang ken tatangmi ti pagsarmingak iti panangisakadko iti pamiliak iti nadayaw a wagas, ken kayatko met a tuladento ti anakmi inton agbalin metten a “padre de pamilia.”

Ita a Mother’s Month, nagasat dagiti annak a sibibiag wenno adda pay dagiti nanangda ta maipariknada ti ayat ken panagyamanda kadagiti innada. Para kadagiti naulilan wenno naawananen iti ina, maibiagda laengen iti lagip ti napalabas iti panunotda.

Kadagiti amin nga ina iti sangalubongan, mapagyamananda babaen ti napudno a panagkararag iti Dios tapno dagiti sibibiag pay ket maparaburanda iti ad-adu pay a pigsa, kired ken bendision; ken para kadagiti pimmusayen ket aginanan dagiti kararuada iti kappia iti denna ti Nailangitan nga Ama ken Ina.