PANANGLAGIP ITI RANGET ITI TIRAD PASS

PANANGLAGIP ITI RANGET ITI TIRAD PASS

PANANGLAGIP ITI GUBAT ITI TIRAD PASS. Nagsala dagiti katutubo iti Gregorio del Pilar iti tadek a kinumpasanda babaen ti gangsa kas paset ti selebrasion a pananglagip iti nadara a ranget iti Tirad Pass idi Disiembre 2, 1899. Iti daytoy a ranget, naipatli ti biag ni Gregorio del Pilar, ti ubing a heneral a nangidaulo kadagiti agdagup iti 60 a soldado a Filipino a nangsalaknib iti Tirad Pass manipud iti panangsunson dagiti 300 a soldado nga Amerikano nga indauluan ni Major Peyton G. March tapno mataktakda iti panangkamatda ken ni Emilio Aguinaldo bayat ti panaglibasna nga agturong iti Palanan, Isabela. (Joey Culabat/Mancielito S. Tacadena)