Panangpatronahe iti abel, produkto a kawayan, naisingasing

SAN JUAN, Abra – Naisingasing bayat ti session ti hunta probinsial a naangay idi Hunio 19 ditoy nga ili ti panangpatronahe dagiti empleado ken estudiante dagiti bukod a produkto ti probinsia.

Daytoy ti maysa a naipangruna a natratar iti naisayangkat nga out of town session ti hunta probinsial nga indauluan ni Bise Gobernador Rolando Somera babaen ti panangsangaili ida ti lokal a gobierno nga idadauluan ni Mayor Marco Bautista ken ti sangguniang bayan nga idadauluan ni Bise Mayor Rosalinda Billeda.

Naidagadag ditoy ti panagusar dagiti umili, iti man publiko ken uray ti pribado a sektor iti bukod a produkto ti probinsia kas iti abel ken dagiti produkto manipud iti kawayan tapno mapadur-as dagitoy nga industria.

Naisingasing pay bayat ti session ti pannakaisuro kadagiti agbasbasa iti elementaria ken sekundaria no kasano ti panagaramid kadagiti produkto manipud iti kawayan.#