Panangtratar ti Panagbalbaliw ti Klima (Tuloyna)

Masapul nga ikaadu ti panagmulamula kadagiti bakawan ken ikalawa ti masakupan daytoy. Nasken met a madalusan ti igid ti kabaybayan kadagiti nagkaadu a basura a naur-urnong naibelleng ditoy gapu iti kaawan ti naituding a pagbasuraan. Ta gagangay nga iti igid ti kabaybayan ti dumpsite ti basura.

Papigsaen pay ti kampania kontra iti maiparit a panagkalap, kas iti muro ami, kurukod, ken dadduma pay kas kadagiti babassit ti linabagna nga iket.  Lalona kadagiti pagkalap a makadadael kadagiti tangrib ken kadagiti nadumaduma a corals. Papigsaen ti kampania kontra iti panagaramat kadagiti dinamita, bongbong ken cyanide a kas kalap. Siputan a nalaing dagiti naaramid nga artificial reef iti kabaybayan ta dita ti naruay a maikurimed a pagkalapan dagiti agkalkalap babaen ti kompresor. Ta no madadael dagiti tangrib, corals, artificial reefs ken dagiti bakawan, kumisang la ketdi dagiti lames nga agtungpal iti nakiddit a makalapan. Rumbeng laeng nga ipateg dagitoy a kas paset ti nakaparsuaan. Kasapulan amin dagitoy a kas panangtratar ti nagbaliwen a paniempo.

Ti air pollution.

Adu dagiti saan a maikaskaso a lugan nga agipugso iti nangingisit nga asuk nga agbalin a gita a mangsamal ti lubong. Kasla awan ti bibiang dagitoy a kailiantayo iti mapaspasamak a panagbalbaliw ti paniempo. Awan ti riknada para iti masakbayan. Kasta met dagiti asuk nga ipugso dagiti simburio dagiti nadumaduma a pabrika ken pasdek negosio. Ta  agtalinaed iti law-ang ti asuk nga ipugso dagitoy ken dadaelenna ti ozone layer ket sumarot ti bara ti init iti daga nga isu ti mangpabara iti panawen. Kasapulan a maprebentaran ti panagsaknap daytoy.

Water pollution.

Mano kadin a bagi ti karayan ti natay ken agngangabit a matay gapu iti water pollution? Kadagiti siudad ken dadakkel ken matatao nga il-ili ket nagbalinen a pagibellengan ti basura dagiti karayan ken dagiti tributarioda. Ginabsuon a basuran ti makita iti rabaw ti danum. No saan a pagitapuakan dagiti karayan kadagiti kemikal, pagibellengan wenno pagayusan dagiti rugit nga agtaud kadagiti residensia, pasdek negosio ken dadduma pay nga awan ti bibiangda iti pannakasaluad kadagiti bagi ti danum. No saan a masolusionan dagitoy, dinto malapdan ti ibabara ti ti panawen.

No mabaybay-an dagitoy a taudan ti pollution, kumaro a kumaro ti panagbalbaliw ti paniempo. Nakalamlam-ek no panaglalam-ek. Nakapudpudot no panawen ti tikag. Layus met ti apiten no panawen ti dugudog. Trataren koma a kas naserioso a banag dagitoy a puon ti napartak a panagbalbaliw ti paniempo.

Itay Abril 22, sinelebraran ti sibubukel a sangalubongan ti Earth Day. Itoy a panangselebrar, ad-adda koma a trataren dagiti bambanag a makatulong iti Ina a Nakaparsuaan. Ad-adda koma a maigunamgunam ti green lifestyle a kas sungbat ti nadaras a panagbalbaliw ti paniempo.

Saluadan koma ti aglawlaw tapno maliklikan ti nalabes unay a tikag ken nalabes unay a gapuanan ti dugudog. Green lifestyle para iti panagbalbaliw ti paniempo.#