PANGANAN ITI WATERFALL

PANGANAN ITI WATERFALL. Adu dagiti pagpasiaran ditoy pagilian a saan a paudi iti kinapintas kadagiti tourist spots kadagiti sabali a pagilian kas iti Villa  Escudero sadiay Laguna a maysan a paborito a tourist destination ditoy Luzon. Masarakan ditoy ti man-made waterfall a nairanta a panganan iti babaenna. Iti ngato, nagtampisaw nga umuna iti napigsa nga agusna a danum da Dr. Grace Hipolito, balikbayan, Dr. Daisy Joy Espejo ken ti anakna a ni Monique sakbay a simmangoda iti lamisaan a pangaldawanda. (Retrato, pammadayaw ti Tawid News)