PANGLUKAT ITI KANNAWIDAN YLOCOS FESTIVAL

PANGLUKAT ITI KANNAWIDAN YLOCOS FESTIVAL. Uray dagiti kameng ti Bureau of Fire Protection, nakipartisiparda iti prosision a pannakailibut dagiti rebulto ti santo a naggapu pay manipud iti nadumaduma a parokia iti Ilocos Sur kas pananglukat iti Kannwidan Ylocos Festival itay Enero 29, 2015. (Tawid News)