PANIRIGAN: Kayatmo ti agbalin a mannurat? (Maudi a paset)

No a saritaek dayta a banag, kalpasanna, ageellek dagiti makangngeg. Adda pay mangbanugbog ti tugawna ken/wenno rabaw ti lamisaan.

Appreciation. Panangapresiar ti kayatna a sawen dayta reaksion dagiti dumdumngeg. Iti marketing technique, soft sells wenno hard sell approach a panangappan kadagiti gumatang. Maysa met a tagilako dagiti sinurat; no ania ti aramidem a pamuspusan, adda kenkan dayta. Kasta ti panagbalin a mannurat wenno no kasano ken ania ti aramidem tapno basaenda ti suratem. Sursuruem nga umuna iti mangapresiar iti sinurat ti sabali sakbay nga apresiarenda met kenka. No mangtedka, umawatka met.

Ti panagbasabasa ket panangapresiar. Basaem amin, uray nagsupotan ti tinapa, bugguong, daing a naangpep wenno ania la ditan. Iti dayta nga aramidem, impasngaymo ti interest kadagiti sinurat. Dayta nga interest a timmubo ket panangipateg kadagiti sinurat. Dayta a panangipateg ket nasken a palasbangem ken taginayunen. Iti panangipateg kadagiti sinurat, masursurom no kasano a nasurat dagita a sinurat. Iti pannakaammom no kasano a nasurat, ipasngayna manen ti interest wenno essem a padasem man met iti agsurat. No kabaelanda, apay ketdin a dimo met kabaelan? Ket agbasa. Basa. Basa. Basa. Basa. Basa. Basa manen, kanayon, tapno lumawa pay ti ammom maipapan iti tay-ak ti panagsurat. Ad-adu daydiay panagbasa ngem panagsurat. Dayta panagbasabasa ti mangiduron kenka iti tay-ak ti panagsuratan, tapno agbalinka met a mannurat.

Uray ania a genre iti piksion, journo ken journals, kabaelam a suraten no adun iti nabasam itoy. Uray ania a sinurat, kabaelam, a suraten no nakabasakan iti kastoy.

Kas koma iti panangkumbinsir kadagiti botante (ta umadanin ti panagbobotos iti SK ken barangay officials), ania wenno kasano ti aramidem? Kasano a suraten? Nasken nga ammuem no kasano ti agsurat iti persuasive speech ken kaarngina. Nasken nga ammuem no ania iti maitutop ken maiparbeng a pangappan ti tallaong tapno maallukoymo ida a dumngeg. Kasta met no kayatmo iti agsurat iti sarita (piksion), nasken nga agbasaka nga agbasa kadagiti sarita sakbay a makasuratka. No kayatmo iti agsurat iti damdamag (news), agbasaka itoy ket imutektekam no kasano a nasurat ta iduronnaka met ti essemmo nga agsurat iti damag. Iti ababa a pannao, sursuruem no kasano iti mangapresiar, sakbay nga agbalinka a mannurat.

No dika agbasa kadagiti sinurat, sakanto agsurat met, adda ngata mangapresiar dayta wenno kadagita a sinuratmo? Mapagduaduaan, gapu ta dika nagbasabasa dimo ngarud nasurotan iti umno ken maiparbeng nga aramiden. Danog iti umis-isem a bulan dayta nga aramid.

Ngarud, iti ababa a pannao, ti kaunaan ken kangrunaan nga aramiden tapno agbalinka a mannurat ket ti panagbasabasam ken panangappresiar kadagiti sinurat.

Dayta ti ridaw ti panagbalin a mannurat.

Kasta ti padasko no apay a nagbalinak a mannurat.

Dayta a padasko ti imbagak kadagiti nagdamdamag ken ibagakto manen kadagiti agdamag no kasano iti agbalin a mannurat.

Kayatmo ti agbalin a mannurat? #