PANIRIGAN: Tungtongan barberia

Napanak nagpakurtar iti sukik a barbero. Kada tallo a bulan nga agpukis datao, ta nabayag met nga umatiddog ti buok, lalo ket pukis a kisap, a dandani kalbo. Menos siampo. Tallon a dekada ti sukik a barbero. Naparato. Nalaing a sumao, nalaing nga agistoria kabayatan nga agpukpukis. Nalaing pay nga agpakatawa.

Kunana man, a sabali kanon ti panawen ita. Idi, ti makapahayblad laeng ket ti kanayon a panagsida ti karne lalo iti nataba, isu a ti kasayaatan a sidaen ket nateng. Dayta idi, kunana man. Ngem sabali kanon ita. Saan laengen nga iti panagsida iti karne ti makapahayblad. Uray iti gumatang iti nateng ket makapahayblad metten. Dika pay laeng nagsida ta gumatgatangka pay laeng, naghaybladkan! Grabe, lakay! Sana pay inggarakgak.

Urayak la nagmulagat dayta nga imbagana. Minatmatak iti nakadippa a sarming.

Nagngingina metten ti presio dagiti nateng. Di met masibbolen.

Gapu dayta iti inflation, ti ingangato dagiti gagatangen ken bimmassit ti balor ti kuarta. Natural dayta a banag, inrasonko met. Dayta ngamin ti palawag dagiti economic managers iti pagilian.

Aysus, nalaingda nga agpalawag, ngem awan met iti ar-aramidenda a nalawag tapno masolusionan dayta a parikut. Saan nga umanay nga ipalawagmo no ania ti rason ti kinaadda ti inflation no di ket kasano ken ania iti aramidem a nalawag tapno malappedan dayta nga inflation. Dayta ti nalawag nga ammomi a solusion iti problema, kunana man.

Napaumelak. Kas gagangay a umili, a maibilang kadagiti babassit a makipagili, makapidut met kadagiti isyu maipanggep iti panagtaray ti gimong agraman kadagiti tumaud a pakaseknan ken pakaparigatan la unay dagiti nga umili. Adda karbengan ti asinoman nga iyebkas ti paniriganda. Uray no tungtongan barberia laeng, adda karbengan tunggal maysa a mangiyebkas iti ir-irukenna a kasasaad. Addatayo iti demokratiko a gimong a nawaya nga agsao iti rikriknaen ken panirigan iti panagtaray ti gimong.

Binabalawna ti Train law. Ti Tax Reform Acceleration and Inclusion Law. Isu kano daytoy iti mitsa ti panagngato ti gagatangen.

Simmeksek iti panunotko ti linaon ti Comprehensive Tax Reform Program wenno ti Train law a linaon itoy: lowering the personal income tax, simplifying the estate and donors tax, simplified value added tax system, increasing the excise tax of petroleum products, increasing the excise tax of automobile, ken increasing the excise tax of sweetened and beverages.

No panunoten a nalaing, mayat dayta uppat ngem dua ti narigat a baklayen dagiti babassit nga umili. Ta ngimminan dagiti mainum a pagpalamiis; ken kangrunaanna, ngimmina ti petrolio—a daytoy ti nangipangato iti amin. Iti daytoy a banag, ayunanmi a maitantan koma no dipay ket mapasardeng koma dagita a pannakaipangina iti excise tax dagiti petroleum products ken ti excise tax of sweetened and beverage products.

Uray no dayta naikanayon a buis ti petrolio ti masuspende, mabalinen. Ta no dayta ti ngimmato, simmurot aminen. Dayta excise tax kadagiti sweetened and beverages, mabalin nga ikideman ta manmano met ti panaginum kadagita ken kas suporta metten a, iti kampania kontra maipapan iti nangato a kaso ti diabetes iti pagilian.

Itoy a biang, ken bukodmi a kapanunotan, saan koma a masuspende ti TRAIN law, no di ket iti laeng excise tax ti petroleum products a pasetna. Nangato la ngaruden ti presiona, samo pay la nayunan ti buisna, agririn dagiti consumers ken dagiti adda iti transport groups. Ti kayat a sawen dayta, inirutan iti pannakabekkelda.

Nasken iti panangsirut ti sinturon, kunak laengen iti barbero. Pangsintirak man no ania pay ti masaona. Ta namnamaek lattan nga adda pay sumaruno iti paniriganna maipapan iti isyu.

Di met mabalin a siruten ta napugsat metten! Sana pay inggarakgak. Kunana manen: wen, dayta lattan ti pagpinalan ti tungtongan dagiti marigrigat a kas kadatayo, ti agpairut a kanayon iti barikes. Ngem ti ayanna a dakes, dayta met ti rason para kadagiti ay-ayaten nga inda agpanes no nagurnoston dagiti saka. Naungkel ta naghayblad iti kinangato iti gagatangen, kunana man. Saan a daydiay sidaen iti pakahaybladan no di ket ti gagatangen!

Iti demokratiko a gimong, amin ket nawaya a mangipeksa ti paniriganna ken opinion, lalo no dayta a pakaseknan ket saan laeng a para iti bukod a bagi no di ket iti sapasap.

Iti panangdengngeg iti rikriknaen dagiti umili ket pannakipaset iti gunay ti gimong, lalona iti pakaseknan ti sapapasap. Ti kasayaatan nga aramiden ket iti panangiduron iti amin a kabaelan a mangusar ti amin a resources tapno mapunuan ti pagkurkurangan, mapalag-anan ti aangesan. Ta saan nga umanay a makipaset iti tungtongan maipapan iti pakaseknan no awan met iti maaramidan para iti iyaadayo kadayta a parikut a parnuay iti pannagna ti gimong. #