Tawid News Magazine

Pannakagranada ti balayna, nainaig politika: naabak a mayoralty candidate

CABUGAO, Ilocos Sur – Kinuna ti naabak a mayoralty candidate ditoy nga adda pakainaigan iti politika ti pannakagranada ti pagtaenganna.

“… Awan met ti ammok a kaap-apak… But deep in my heart, daytoy (ket ngata) ket politically motivated,” kinuna ni naabak a kandidato para mayor Amelia Amparo Sunio Abarquez bayat ti interbio kenkuana ni Jun Ramos iti programa daytoy a Commando Barangay Brigada.

Ngem iti waragawagna iti radio, kinuna ni vice mayor-elect Rex Morales nga awan ti pakainaigan iti politika ti napasamak a pannakagranada ti balay ni Abarquez idinto nga indagadagna ti panagtalna ti agsumbangir a partido tapno saan a kumaro ti situasion ditoy.

Kinuna ni Morales a patienna a personal ti gapu iti panagbomba.

Maysa a granada ti bimtak iti compound ni Abarquez a nakapuoran ti dua a motorsiklo ken nakasugatan da Bernardo Sunio ken Regulo Jara, dua a kabagian ni Abarquez.

Maysa a managan Alvin Soller ti mapapati a suspetsa iti pannakagranada ti pagtaengan ni Abarquez.

Mapapati a sakbay ti insidente, nagsardeng ti maysa a motorsiklo iti asideg ti pagtaengan ni Abarquez ket nagsaosao ti suspetsa iti dakes.

Maysa a saksi ti nagkuna a nakitana ni Soller a limmugan iti motorsiklo a nagpalaud kalpasan ti panagbettak ti bomba.

Kanaig daytoy, kinuna ni Chief of Police William Nerona nga addan pangrugianda nga agimbestiga gapu iti pannakabigbig ti suspetsa.

Kinunana a mangalada iti warrant of arrest no saan latta a sumuko ti suspetsa iti baet ti panangbirbirok kenkuana dagiti pannakabagi ti linteg.

Awan ni Abarquez iti pagtaenganna idi mapasamak ti insidente. Dina met inlatak ti ayanna, dinakamatna a kalpasan ti eleksion, napan naginana ta “ik-ikkak iti peace of mind daydiay amin a naar-aramid kaniak, time for reflection ngem adda man met kastoy a napasamaken.”

“Isuda la ngaruden ti nangabaken, apay pay laeng a subsubliandak?” sinaludsod ni Abarquez idinto nga inyunay-unayna nga “awan met ti ammok a naaramidko para kaniada.”

“Sapay koma ta isuda ket makonsensiada la unay. Awan ti al-alaek. Dawdawatek met laeng ti hustisia,” kinuna ni Abarquez.

Sakbayna, inwaragawag ni Abarquez a mangipilada iti protesta maikontra iti proklamasion ni mayor-elect Diocaesar Suero gapu iti mapapati nga iregularidad mainaig iti eleksion ditoy.

“… One of these days, daytoy a week, maipila daydiay a protesta,” kinuna ni Abarquez idinto nga innayonna a mangal-ala pay ti abogadona ti dadduma nga ebidensia tapno napigpigsa ti kaso.

Inlatak ni Abarquez nga adu dagiti kakadua ken kakabagianda ti nagpa-Manila gapu iti mapapati a harassment kadakuada dagiti barangay kapitan.

Kanaig daytoy, imbaga ni Abarquez a mangibaon iti sabali a security tapno maikkan iti seguridad ti pagtaenganda ken ti inana.

Kinuna ni Abarquez a pumudpudotto pay ti situasion iti panangrugi ti protesta ken pannakalukat dagiti balota.

Exit mobile version