PANNAKAIKKAT BUSAL DAGITI PALTOG

PANNAKAIKKAT BUSAL DAGITI PALTOG. Naggigiddan ti kapolisan iti probinsia ti Ilocos Sur a nangikkat iti busal ti paltogda, kas iti ngato a panangikkat dagiti polis ti Vigan iti busal dagiti paltogda a naisayangkat iti abay ti Vigan City Convention Center idi Enero 2. Sakbay ti Paskua, imbilin ti liderato ti PNP ti pannakabusal ti paltog dagiti amin a polis tapno malapdan ti indiscriminate firing kadagiti paltog iti panangselebrar iti Paskua ken Baro a Tawen