Pannakailako shellfish iti tiendaan, napaingetan

SAN FERNANDO CITY – Impatalged dagiti agtuturay ditoy siudad a saan a mapalubosan a makastrek dagiti shellfish a positibo iti red tide toxin a mailako iti tiendaan.

Daytoy ti impaganetget dagiti agtuturay kalpasan a nakakumpiskar dagiti otoridad iti pito a sako a tirem a mapapati a positibo iti red tide toxin iti publiko a tiendaan ditoy siudad itay nabiit.

Mapapati a naggapu dagiti shellfish iti Pangasinan ket lako ti maysa a Felia Consul.

Dagus a pinaibelleng dagiti market inspector dagiti nasao a tirem iti pagbasuraan.

Nagballaag itay nabiit ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources iti saan a panagsida dagiti umili kadagiti shellfish manipud iti sumagmamano nga ili ti Pangasinan a pakairamanan ti Anda, Bolinao ken Bani  agsipud ta naapektaranda iti red tide.#