Pannakailukat ti misa, natalantan iti konsultasion ti siudad ti Baguio ken relihioso a sektor

BAGUIO CITY – Mabalinen nga agisayangkat ti misa dagiti relihioso a grupo iti siudad kabayatan ti Modified General Community Quarantine (MGSQ) segun ti naangay a konsultasion idi Hunio 3.

Iti panagtutungtong nga inatendaran dagiti mangidadaulo ti relihioso a sektor, binigbig ni Mayor Benjamin Magalong nga esensial a serbisio ti pannakaisayangkat ti panaggimong, ken rumbeng a mapalubusan iti MGCQ. Ngem impaunay-unay ti opisial ti nairut a panangsurot dagiti maseknan kadagiti naikeddeng a paggannurutan ti salun-at ken seguridad ti publiko.

Binigbig met dagiti mangidadaulo kadagiti simbaan a napateg ti panangsurot kadagiti inyetnag a pagganurutan ti gobierno tapno malappedan ti panagwaras ti Coronavirus disease. Kinunada a karaman ditoyen ti pannakalimitar dagiti makipagpaset ti gimong. Kasta met a nadakamatda ti limitasion ti transportasion a kasapulan dagiti mangayat a makimisa.

Indauluanda Most Reverend Victor Bendico, Opisbo ti Diocese of Baguio ti Romano Katoliko, Rev. Robbie Cases dagiti Protestante a simbaan ken Rev. Voltaire Acosta ti Presidential Commission on Religious Affairs ti relihioso a sektor nga immatendar ti miting.

Nakipagkaykaysa dagiti mangibagi ti nadumaduma a simbaan nga isubmitarda dagiti mabukel a paggalagadan ti tunggal grupo. Kasta met ti pannakaisayangkat ti inspeksion dagiti simbaan, mosque ken dadduma pay a pasilidad a mausar iti panaggimong ken panaglualo. Mapalubusan laeng ti pannakaisayangakat ti misa wenno prayer services kalpasan a maaprubaran dagiti nasao a tarabay ken pannakaited ti sertipikasion manipud iti siudad.

Mapalubusan ti pannakaisayangkat ti misa ken pannaggimong tunggal Domingo manipud 6:00 ti agsapa inggana 2:00 ti malem. Malimitaran ti mabalin a makipaset iti tunggal misa iti 10 a porsiento ti aktwal a kapasidad ti simbaan wenno aniaman a pasilidad nga usaren dagiti maseknan. Mabalin a mapan makimisa dagiti senior citizen ken dagiti agtawen ti 20 pababa ngem agtalinaed ti pannakaiparit dagiti uubbing.

Nainget met a maipatungpal ti minimum health protocols kas iti physical distancing, pannakausar ti facemask ken disinfection measures. Kasta met a kasapulan nga agrehistro dagiti makipaset iti misa. Launen ti listaan ti contact details-da para iti napaspas a contact tracing. ●