Pannakaisubli ti GETSMAIL, pangparegta kadagiti mannurat nga Ilokano

VIGAN CITY – Maisubli ti Gov. Evaristo “Titong” Singson Memorial Award for Iluko Literature (GETSMAIL) a nangipapaay iti pasalip ken pammadayaw kadagiti mannurat iti Iluko literature iti naglabas a panawen tapno maparegta dagiti Ilokano a mannurat para ti pannakatagiben ti nabaknang a kultura iti probinsia.

Dayta ti pinasingkedan ni Ilocos Sur 1st District Sangguniang Panlalawigan Member Mika Mendoza kadagiti kameng ti Ilocos Sur Integrated Press iti naangay a Kapihan iti Amianan Media Forum.

Impeksa ni SPM Mendoza ti ayatna a maisubli ti GETSMAIL a pasalip iti literatura babaen ti pannakitinnulong dagiti opisial ken kameng ti Gunglo dagiti Mannurat nga Ilokano iti Ilocos Sur (GUMIL Ilocos Sur) tapno maparegta ken masaluadan ti nabaknang a kultura dagiti Ilokano ken ad-adda pay a mapadur-as ti Literatura Ilokana babaen ti pannakaguyugoy dagiti mannurat a makisalip.

Impeksana pay ti ragsakna iti pannakaisubli ti GETSMAIL kas panangtaginayon iti lagip ti pimmusay a lolona a nagserbi a Mayor ti Vigan ken Gobernador ti Ilocos Sur.

Naamuan a ti GETSMAIL ket nagbalin nga aktibo a mangipapaay iti pasalip ken pammadayaw idi dekada 90 kabayatan ti umuna a panagtakem kas GUMIL Ilocos Sur President ni Benjamin Pacris ken nagpaay nga sponsor ni sigud a Vigan Mayor Eva Marie Medina nga anak daydi Gov. Titong Singson.

Naisardeng ti pasalip idi saanen a Presidente ti GUMIL Ilocos Sur ni Mr. Pacris.

Iti panagsublina kas agdama a Presidente ti GUMIL Ilocos Sur, nakiddaw ken ni SPM Mendoza ti pannakapabiag manen ti GETSMAIL a dagus a kinanunongan ti agdama a bokal ken impasingkedna ti naan-anay a suportana.

Kabayatan pay ti Kapihan media forum, impakaammo ni SPM Mendoza, Chairwoman ti Commitee on Women, Family and Social Welfare ti agtultuloy a panangilunglungalongna iti Provincial Board kadagiti gannuat a panangirupir ti karbengan ken pagsayaatan dagiti babbai, ubbing, agtutubo ken pamilia, ken pannakaipaay ti tulong kadagiti agkasapulan iti saranay nangruna kadagiti napanglaw. ●