Pannakaitalaw balasitang, naparbo laeng

VIGAN CITY – Saan a pudno nga intalaw ti dua a lalaki daytoy balasitang no di ket mapapati a nagbaliodong, kaduana ti maysa a kaeskuelaanna iti Magsingal, Ilocos Sur.

Daytoy ti duktal dagiti polis bayat ti panagpalutpotda mainaig iti mapapati a kaso ti panagitalaw a napasamak idi malem ti Enero 6.

Sakbayna, kinuyog ni Virginia Orosa y Avilla, 58, naasawaan, dati nga empleada iti University of Northern Philippines, ken agnaed iti Magsaysay, Barangay Tamag, Vigan City, ti apona a Delilah (parbo a nagan ta menor de edad), 14, 2nd year high school student iti nasao a pagadalan, a napan nagpulong iti polis ditoy siudad nga intalaw ti dua a lalaki ti balasitang idi agarup alas 5:00 ti malem iti nasao nga aldaw.

Segun iti salaysay ti balasitang, kagapgapuna a nagkumpiuter iti uneg ti pagadalanda ket idi rimmuaren, dua a suspek a nagaruat iti nangisit ken puraw a tisirt ti immasideg kenkuana sada tinengngel ti dua nga imana ken inlugan iti Hyundai van.

Maysa kadagiti suspek ti nangabungot iti matana ken nangapput iti agongna babaen ti panio a nagresulta iti pannakapukawna iti puotna.

Kinuna ti balasitang a nakalibas babaen ti itatapuakna manipud iti van idi nagsardeng dagiti suspek iti national highway iti Barangay Balaleng, Bantay, Ilocos Sur sada gimmatang iti sigarilio.

Naglugan ti balasitang iti traysikel sa nagpaitulod iti balayda.

Ngem iti insayangkat da Robert Ablog Balbin, security officer 1 ken Dionisio Ramos Ramirez, school investigator, a tactical interrogation ken ni Bessie Salvador, kaudian a kadua ti balasitang sakbay iti mapapati nga abduction, inannugot daytoy nga iti nadakamat nga oras ken petsa, addada ken iti mapapati a biktima iti Magsingal, Ilocos Sur.

Kasta met nga iti sanguanan dagiti lolana, personal nga inannugot ti balasitang a saan a pudno nga intalaw ti dua a lalaki.

Gapu iti daytoy a panangannugot ti balasitang, ibilangen ti kapolisan ditoy a naserraan ti nasao nga insidente.

Ngem iti biang ti pagadalan, nairekomenda a ma-expel ni Delilah ken aglasat iti counselling babaen ti Department of Social Welfare and Development tapno matulongan no aniaman ti problemana.

Nupay kasta iti kaudian a damag, naikkan ti balasitang iti sertipiko iti nasayaat a moral a kababalin kas sukat iti disnudo a panagikkatna.

Iti kaudian a damag, panggep ti pamilia ti balasitang nga iyakar daytoy iti Manila a pagtrabahuan ken pagnaedan dagiti nagannak kenkuana.#