Pannakakutkot ti Mestizo River, marugian

CAOAYAN, Ilocos Sur – Marugian iti mabiit ti pannakakutkot ti Mestizo River segun iti chairman ti committee on agriculture ditoy.

Kinuna ni Konsehal Pedro Belarmino, chairman ti nasao a komite, addan pondo para iti pannakakutkot ti karayan ken addan naaramid a memorandum of agreement iti nagbaetan ti gobierno munisipal ken ti Satrap para iti pannakakutkot ti nasao a karayan.

Proyekto daytoy ni Mayor Germelina Singson-Goulart tapno mapauneg ti karayan ken malapdan ti pannakalayus dagiti agindeg iti asideg ti karayan.

Plano ti mayora a no mapaunegen ti karayan, maurnosto met dagiti fish cages a naiwayat iti karayan, saan a kas iti agdama a mapaliiw a siparda iti naannayas a panagayus ti danum.

Manamnama a malpas ti dredging ti karayan sakbay ti isasangbay ti panagtutudo.#