Pannakalayus ti poblacion barangays, prioridad a maaksionan

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Prioridad ti lokal a gobierno ditoy a maaksionan kalpasan ti panagtutudo ti pannakalaylayus dagiti poblacion barangays ditoy nga ili.

Kinuna ni Mayor Alrico Favis a mitingennanto amin a barangay captain tapno makita ti paggapuan dagiti danum a manglaylayus kadagiti poblacion barangays.

Malaksid ti San Julian a barangay ti mayor, malaylayus no tiempo ti matutudo ti San Clemente, San Basilio, San Ramon, ken Bagar.

Maysa a mapaliiw a makagapu iti panaglayus ti kinarabawen dagiti karayan iti pasetna iti laud. a barbarangay.

Kinuna ti mayor a no kasapulan, makutkot a maiyuneg dagiti karayan tapno saan nga umapaw ti danum no matutudo.#