Pannakasukat ti rangtay maitantan gapu ta kurang ti koordinasion

VIGAN CITY – Maysa a rangtay ditoy siudad ti napunduan a masuktan babaen ti Department of Public Works and Highways ngem kasapulan ti koordinasion ti NCCA sakbay a mayimplementar.

Bayat ti regular session ti sangguniang panglunsod a naangay idi Pebrero 23, kinuna da 1st Engineering District Assistant District Engineer Gavino Castaneda ken Engineer Urbano Palacpac a masuktan ti rangtay a masarakan iti Barangay Paoa ken iti Barangay Tamag ditoy siudad agsipud ta daandan ken agpeggad a marsuod ti pundasionda.

Napunduan iti P20 milion, naituding a malpas ti rangtay iti las-ud ti 150 nga aldaw.

Ngem indagadag ni Konsehal Kisses Agdamag a kasapulan a makikoordinar nga umuna ti DPWH iti National Commission on Culture and the Arts sakbay nga iyimplimentar DPWH 1st Engineering District ti pannakasukat ti rangtay iti Barangay Paoa ditoy siudad.

Naammuan ti Tawid News Magasin nga umaboten iti 150 a tawen ti rangtay iti Barangay Paoa.

Segun ken ni Agdamag, saklaw ti RA 10066 wenno National Cultural Heritage Act of 2009 ti rangtay iti Barangay Paoa ket kasapulan a makikoordinar nga umuna ti DPWH iti National Commission on Culture and the Arts para iti konsultasion mainaig iti pannakasukatna.

Indagadag ti konsehala a masurot ti linteg agsipud ta sakawen ti national law ti nasao a rangtay, nangruna ket maysa a heritage site ti Vigan ken itay laeng nabiit ket napili a maysa a New7Wonders Cities of the World.#