Paperless session, maisayangkat

CABUGAO, Ilocos Sur – Agbalinton a paperless ti panagsession ti sangguniang bayan ditoy kalpasan a simmangpet ti ipad nga aramaten dagiti konsehal idi Oktubre 2.

Sangapulo ket dua dagiti naiyorder nga ipad3 nga usaren dagiti konsehal bayat ti panagsessionda.

Segun ken ni Konsehal Benedict Savellano, babaen ti ipad3, maikabassit ti papel a mausar bayat ti deliberasionĀ  agsipud ta dagiti matratar iti session kas koma iti Fisheries Code ket maikabilton iti ipad ket ditoyen ti pangbasaan ken pangadalan dagiti konsehal.

Naammuan ti Tawid News a nailatangan iti P550,000.00 para iti pannakagatang dagiti ipad nga usaren dagiti konsehal iti panagsessionda.

Aglasat dagiti konsehal iti seminar tapno masursuroda no kasano ti panagusar iti ipad.#