Paputok ti suspetsa a nakauraman ti Belen a naipatakder iti plasa ti San Fernando City

AN FERNANDO CITY – Paputok ti mapapati a nakagapu iti pannakauram ti Belen iti likudan ti grandstand ditoy a siudad idi pasado alas 5 ti malem ti Disiembre 24.

Segun iti report, maysa a paputok ti sinindian ken impuruak dagiti di nabigbig nga ubbing a revellers a suspetsa dagiti bombero a nakaigapuan ti pannakauram ti Belen.

Naaramid ti Belen iti kawayan ken garami a nalaka a mauram.

Nupay kasta, saan a naan-ano dagiti rebulto a naikabil iti Belen gapu iti madagdagus a yaarayat ti City Bureau of Fire Protection.

Iti pannakaisurat daytoy, agtultuloy ti panagimbestiga dagiti otoridad no asino ti nangsindi ken nangibato iti paputok.

Iti Glorieta Grandstand iti plasa ditoy siudad ti naituding a lugar a paglakuan dagiti aglaklako iti paputok nga aramaten dagiti revellers iti panangsaraboda iti Paskua ken Baro a Tawen.

Kabayatanna, segun iti maysa nga aglaklako iti paputok ditoy siudad ti Vigan, bassit ti naglakuanda iti napalabas a Paskua.

Itudtudo ti nasao nga aglaklako a nakagapu iti bassit a naglakuanda ti kaadda dagiti aglaklako iti paputok kadagiti kabangibang nga ili daytoy a siudad ken ti kaadayoda iti sentro nga as-asideg koma a paggatangan dagiti revellers iti paputok.

Naammuan ti Tawid News nga adda lima a negosiante a naikkan iti permit nga aglako iti paputok iti siudad.

Iti bakante a lote iti mini-bus ken jeepney terminal nga asideg iti estasion ti BFP ti naituding a lugar a paglakuan iti paputok iti siudad ti Vigan City tapno maiyadayo ti sentro iti posible a pannakauram maigapu kadagitoy a paputok.

Daytoy ti sinaguday ti maysa nga ordinansa nga impasa ti sangguniang panlungsod tapno ma-regulate ti panaglakuan iti paputok tapno saan a maulit ti pannakauram a napasamak iti sentro ti siudad idi kassagpat ti tawen 2009.

Idi napalabas a baro a tawen, nauram ti maysa a pagtaengan ken nakatayan ti akimbalay kalpasan ti mapapati a panagbettak ti nasindian a kuitis kadagiti tagilako a paputok ti negosiante a biktima.#