Pasalip naisentro ken ni Apo Pidiong

VIGAN CITY – Naisentro dagiti pasalip bayat ti World Heritage Cities Solidarity Celebration ken ni nag-Presidente Elpidio Quirino.

Kinuna ni Mayor Eva Marie S. Medina a saan a nagbaliw dagiti pagsasalipan iti daytoy a tawen, kas iti vocal competition ngem ketdi, naisentroda ken ni nag-Presidente Elpidio Quirino.

Naibasar pay iti kabibiag ni Apo Pidiong ti stage play a maipabuya iti Vigan Convention Center.

Maipalagip a naiyanak iti pagbaludan iti likud ti Kapitolio ti Ilocos Sur agsipud ta maysa a jail warden ti amana.#