Pastor, nakatuglep, naikanal ti motorsiklona

SANTA, Ilocos Sur – Nakatuglep daytoy a pastor isu a naikursong ti motorsiklona iti kanal a puon ti pannakasugsugat ken pannakaiyospitalna.

Napasamak ti aksidente idi agsapa ti Agosto 20 iti national highway a sakup ti Barangay Mabilbila Sur ditoy nga ili.

Kas maibatay iti report, bayat ti panagdaliasat nga agpaamianan ti motorsiklo a Honda Beat a minaneho ni Mark David Patricio y Gascon, 24, pastor, awanan asawa, ken residente iti Barangay Capangpangan, Vigan City, nakatuglep daytoy ket dina napuotan a nagibar ti lugan iti dayaen nga abaga ti kalsada sa nagderetso iti nakongkreto a kanal a sumurok-kumurang dua agingga iti uppat a metro ti kaunegna.

Naitaray ni Patricio iti Metro Vigan Cooperative Bank, Bantay, Ilocos Sur para iti pannakaagas dagiti sugatna.#