Patrol car naited iti Vigan City Police Station

VIGAN CITY – Sabali pay a patrol car ti inted ti lokal a gobierno ditoy nga aramaten ti kapolisan iti pannakatagiben ti linak ken talna iti siudad itay nabiit.

Kinuna ni Chief of Police Maximo Taclas nga inted ti city government nga idadauluan ni Mayor Eva Marie S. Medina ti maysa a baro a patrol car kas suportada iti kapolisan para iti pannakatagiben ti linak ken talna iti siudad.

“Dakkel a katulongan ti nasao a sasakayan iti panagpatrolia dagiti polis ditoy tapno malapdan ken mapabassit dagiti maisayangkat a krimen iti siudad ti Vigan,” kinuna ni Taclas.

Innayon ni Taclas nga ipagpaganetgetna ti pannakaipakat ti police visibility kadagiti nadumaduma a paset ti siudad tapno adda pagguddengan dagiti kriminal nga agisayangkat iti krimen.#