Patupat Festival, naangay

Banayoyo, Ilocos Sur-Naitandudo ti patupat kas kangrunaan a produkto ti Barangay Banbana-al ditoy iti panagpiestada idi Mayo 6.

Nangpangayed iti piesta ti pannakaiparada ti kadakkelan ken kaatiddogan a patupat  ken ti patupat eating contest a nangipakitaan dagiti agindeg iti laingda a mangan itoy a produktoda.

Segun ken ni Brgy. Captain Aida Orpilla, napanunotda nga angayen ti Patupat Festival tapno mayam-ammo ti barangayda a paggapuan ti daytoy naimas a produkto.

“Adu ngamin a kameng ti RIC ditoy ti agar-aramid iti patupat ket isuda ti masansan a pagaramiden ni mayor no adda pasken ti ilimi, ” kinuna ti kapitana. (Mancielito S. Tacadena/NBN Vigan)