PAUTANG KADAGITI MEAT VENDORS

PAUTANG KADAGITI MEAT VENDORS

PAUTANG KADAGITI MEAT VENDORS. Inawat ti Vigan meat vendors iti panangidaulo ni Edgar Lazo manipud ken ni Gov. Luis “Chavit” Singson ti tseke nga aggatad iti P1.5 million kas pautang tapno adda puonanda nga agparparti iti baboy bayat ti simple a seremonia a naangay iti Baluarte a
pagtaengan ti gobernador. Inikkan met ni Gov. Singson iti pagpuonan dagiti hog raisers tapno saan a matay ti industria. (Teksto: Mancielito S. Tacadena/ladawan: Dante Tacata)