Pawnshop, plano a matakawan manen?

VIGAN CITY – Panggep kadi manen ti Acetelyne Gang a takawan iti maikadua a gundaway ti Tambunting Pawnshop a natakawan idi 2011 a karaman itan ti maysa pay a bangko ket iyur-urayda laeng ti isasangbay ti Semana Santa para iti panangisayangkatda iti planoda?

Daytoy ti suspetsa ti kapolisan ditoy kalpasan ti pannakatakuat idi bigat ti Marso 30 nga adda nakali a tunnel nga agturong iti Tambunting Pawnshop ken sabali pay a tunnel nga agturong met iti Asia United Bank, agpada a masarakan iti Quezon Avenue, Barangay I, ditoy siudad.

Iti pannakiuman ni Peter Rebunal ken ni Vigan City Chief of Police Supt. Jojith del Prado a naipatangatang iti DWRS Barangay Commando nga anchorman ni Jun Ramos, kinunana a naduktalan ti panagkali iti tunnel babaen ti relohero nga adda puestona iti asideg ti nasao a pawnshop.

Segun iti nasao a relohero, nalang-abna ti sabsabali nga angot a simngaw manipud iti drainage canal iti sango ti pawnshop ket naipalagip kenkuana a kastoy ti asimbuyok a nalang-abna sakbay ti pannakatakaw ti Tambunting Pawnshop idi kanikapat a tawen.

Indanon ti relohero ti paliiwna iti maysa nga empleado ti pawnshop ket maysa kadagitoy ti simmirip iti bentilasion iti sango ti pawnshop ket ditoy a naduktalan nga adda abut iti drainage canal.

Inreport ni Riza Lim Cordova, 26, manedier iti nasao a pawnshop, ti natakuatanda iti polis a dagus met a nangiwayat iti inisial nga inspeksion ket nakitada ti naabutan a paset ti diding ti drainage canal.

Nagpatulong ti kapolisan iti Vigan City Engineering Office ket ditoy a natakuatan nga adda nakali a tunnel nga agarup 20 pulgada ti diametrona a mapattapatta a dua a metro ti kaatiddogna nga agturong iti batog ti lobby ti pawnshop.

Nakaduktalda pay iti sabali a konektado a tunnel nga agatiddog iti uppat a metro nga agturong iti mapattapatta a batog ti Asia United Bank.

Nakadiskobre pay dagiti naginspeksion iti heavy duty hydraulic jack, cutter flier, 5” x 5” a kayo nga agatiddog iti 29 a pulgada ken 3 a steel a tubo a naaramat a pagtukol iti tunnel.

Kinuna ni del Prado a nakadiskobreda pay iti jogging pants iti sungaban ti drainage canal iti Pagpartian a tumapuakan ti danum iti Karayan Mestizo.

Innayon ti hepe a makastrek ditoy a paset a nakatakder ti uray six footer ngem agin-inut a bumassit ti kanal a sumalpot iti Kalye Liberation nga agturong iti Quezon Avenue a nakaipatakderan ti Tambuting Pawnshop ket kapilitan nga agkaradap ti tao tapno makalasat ditoy.

Nupay kasta, awan ti suspek ti polis a nangiwayat iti panagkali iti drainage canal.

Kinuna ni del Prado a posible a nakasaganan a matebbag ti batog ti lobby ti Tambunting Pawnshop babaen ti hydraulic jack ket iyur-urayda laengen ti isasangbay ti napaut a bakasion, kas koma iti Semana Santa tapno isayangkat dagiti mannanakaw ti panagtakaw.

Maipalagip nga idi 2011, natakawan ti Tambunting Pawnshop ket masuspetsa a taga-Cordillera dagiti nangisayangkat iti panagtakaw.#