Payapay iti Sirok ti Asul a Bulan

Sarita ni Ma. Theresa B. Santos

(Maikadua a paset)

 

Dayta la ti pagsangsangitamon, kuna koma ti ina, ngem nakitana nga agdardara ti kanawan a tammudo ti anakna. Inukasna ti arakup ti anakna ket inusisana ti nasugat a tammudo.

“Idi pidutek koma dagiti garrapang, nasugat metten ti tammudok…”

“Apay a pidutem, dika koma inaramat daydiay dust pan ken sagad! Aysuska met, anak, dika la makapanunoten iti naimbag. Saka agsangitsangit a kasla ubing!” Masemsem ti tono ti ina ken inrupangetna pay.

“Saan a dayta ti pakariribukak unay, Mama…

“Ket ania ngarud?”

“Kellaat lattan a nakariknaak iti nakaro a nerbios, nagbanbanugbog ti uray la ti barukongko, malaglagawanak metten…”

“Malaglagawan? Natural laeng dayta a, ta nasugat la ket ngarud dayta tammudom. Ket iti pannakakitam nga agdardara, aglagawkan! Hmn, anian, no dikanto la ketdin agal-aluad! Ala, ugasamon iti danum ken sabon sakbay nga agasam. Adda dagiti agas ti sugat sadiay medicine cabinet.”

No maminsan, dumteng ti lidem iti katengngaan ti ragragsak ket kellaat a putdennan, lapdan ti agag-agus a pasamak a mangsukat iti saan a maitutop ti makaay-ayo a buya.  Dumteng daytoy iti pannakaisaruag ti panungpalan.

Panungpalan? Wen, agngudo ti amin nga addaan iti biag.

Karabianna, iti uneg ti siled ni Patricia a narnekan iti turog, nakasikig iti kanawan ken agingga iti nabaknang a barukongna ti ules a pinagimengna. Nalipatanna nga inrikep ti tawa idi sardam ket sumsumrek ti umap-apros a puyupoy iti agarup dua a pulgada a nganga ti sliding window ti siledna ken mangay-ayam iti maris puraw ken naingpis a kurtina. Iti ruar, nakuyem ti tangatang uray no katengngaanen ti kalgaw. Naulimek ti apagligsay a parbangon.

Nagtagtagainep. Addakan’ pay idi a magmagna iti sementado a kalsada iti nagsulianan ti Brgy. Military Cut-off ken ti Kennon Road, iti kanigid-a-sango ti Baguio Medical Center. Adu dagiti agsasallupang a lugan iti makumikom a kangrunaan a kalsada ti siudad. Maysa a pampasahero a dyip ti nakaisulekan dagiti mata ni Patricia, ni Bernard nga adda iti kutit ti tugawan! Agpaypayapay ken umis-isem kenkuana. Sadino kadi ti naggapuanna?

Nagrupanget ketdi ni Patricia a mangisursurot iti panagkitana ken ni Bernard nga umis-isem pay laeng ken agpaypayapay. Simmeksek iti mugingna a nalabit, saanna a pinasardeng ti dyip ta napunno daytoy ket awanto met laeng ti pagtugawanna. Ngem apay a saan a bimmaba ta agkuyogdan a dua nga agpa-downtown? Nagrupanget manen, idinto a nakaadayon ti dyip a nagpangato. Saannan a pinayapayan ni Bernard a kas iti maitutop met koma nga aramidenna. Kaayan-ayatna ni Bernard. Nag-graduar ni Patricia iti Bachelor of Science in  Business Administration ken agtrabaho iti maysa kadagiti sanga ti nalatak a fast food chain, idinto ta addan ni Bernard iti maikalima a tawen iti Physical Therapy. Agbasbasa sadiay University of Baguio, ngem aginterna kadagiti nadumaduma nga ospital, a kas iti Philippine Orthopedic Center sadiay Quezon City ken iti Baguio General Hospital and Medical Center. Binulan nga agreportda sadiay eskuelaanda malaksid iti panawen ti eksaminasion ken no adda teks wenno awag ti clinical instructor-da.

Tinaliaw manen ni Patricia ti dyip a nagluganan ni Bernard, ngem nasdaaw laengen ta awan metten ni Bernard iti kutit ti dyip a nagtugawanna itay! Maysa metten a baket ti nakatugaw a tumaltaliaw kenkuana.

Pagammuan, manipud iti likudanna, dua a pusa ti kellaat a nagik-ikkis iti panagangtotda, ket nakariingn ni Patricia iti pannakakigtotna.

Dadakkel ti panagangesna  a nanggaw-at iti switch ti lampshade iti bassit a lamisaan iti makannawanna, ket naglawag ti siled. Intugawna nga insanggir iti headboard. Insarunona a ginaw-at ti naibote iti plastik a danum ket imminum. Nabang-aran.

Iti panunotna, sungsungkaenna no ania ti kayat a sawen ti natagtagainepna. Ngem naatap nga umagibas ti sungbat.

Tinaldiapanna ti nagtimbukel nga alarm clock iti sirok ti lampshade, pasado alas dos iti parbangon. Nasapa pay a bumangon. Naglalaok ti umas-asibay iti mugingna: ania ti kaipapanan ti natagtagainepna?

Inamirisna dagiti pasamak. Dagiti tagainep ket maysa a partaan ti pasamak wenno bunga ti nagrukbos a pampanunot iti nagmalem? Wenno kasilpo iti saan a maawatan a pasamak iti napalabas? Dagita ti minulmuolan ti mugingna. Ngem saan a maikkat dakkel a barikawwet iti lulonanna.

(Maituloyto)